wiadomości frankowicze

PKO BP, Paribas, Deutsche Bank, PEKAO, BOŚ, BZWBK, Fortis czy BGŻ – co zyskuje frankowicz po unieważnieniu kredytu [ wyroki ]

Co łączy umowy kredytów frankowych banków PKO BP, BNP Paribas, Deutsche Bank, PEKAO, BOŚ, BZ WBK, Fortis Bank oraz BGŻ? Wszystkie wymienione banki posiadają lub posiadały w swoich portfelach kredyty denominowane kursem franka szwajcarskiego. Kredyt denominowany to jeden z dwóch typów kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty (drugim jest kredyt indeksowany). Od kilku lat kredyty denominowane wszystkich wymienionych banków są skutecznie podważane przez Frankowiczów w sądach. Po prawomocnym unieważnieniu takiej umowy kredytobiorca nie spłaca dalej kredytu, saldo zadłużenia spada do zera, a bank musi zwrócić całość wpłaconych do tej pory rat wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dowiedz się na podstawie przykładowych wyroków zapadłych w sprawach kredytów denominowanych ile zyskali Frankowicze.

  • Popularne przed laty umowy kredytów denominowanych cechowały się tym, że kwota kredytu w umowie wyrażona była w walucie, a wypłata i spłata następowała w złotówkach.
  • Linia orzecznicza polskich sądów w kwestii umów kredytów denominowanych kursem walut obcych jest mocno ugruntowana. Sądy uznają te umowy za nieważne z powodu zawartych w nich niedozwolonych postanowień (klauzul abuzywnych) odnoszących się do mechanizmów przeliczeniowych. Wskazują także na inne wady prawne, w tym na naruszenie art. 69 ustawy Prawo bankowe poprzez niejednoznaczne wskazanie w umowach kwoty kredytu.
  • Po prawomocnym unieważnieniu przez sąd kredytu denominowanego w CHF kredytobiorcy zyskują niebagatelne korzyści finansowe. Bank musi im zwrócić całość wpłaconych rat w PLN i CHF plus odsetki za opóźnienie oraz koszty procesu. Ponadto kredytobiorca nie musi już dalej spłacać rat, a saldo zadłużenia spada do zera.
  • W dalszej części artykułu podajemy przykłady spraw dotyczących kredytów denominowanych banków BZ WBK (Santander BP), Fortis Bank (BNP Paribas), PKO BP i Deutsche Banku. We wszystkich tych sprawach zapadły wyroki unieważniające przedmiotowe umowy, a kredytobiorcy zyskali ogromne korzyści finansowe.

Specyfika kredytów denominowanych

Kredyty denominowane kursem franka szwajcarskiego cieszyły się największą popularnością w latach 2005-2008. W swojej ofercie miały je banki PKO BP (Nordea), BPH (obecnie PEKAO), Deutsche Bank, BNP Paribas, Fortis Bank, BGŻ czy BZ WBK (obecnie Santander BP). Charakterystyczne dla nich było to, że kwota kredytu w umowie była określona w walucie a wypłata następowała w złotówkach. W momencie zawierania umowy kredytobiorca nie wiedział jaką sumę w złotówkach dostanie do dyspozycji, bo była ona znana dopiero w dniu wypłaty, kiedy kwota w CHF była przeliczana na podstawie ustalanego arbitralnie przez bank kursu kupna waluty.

Na ogół zdarzało się, że kwota wypłaty różniła się od kwoty, o którą wnioskowali kredytobiorcy – była wyższa lub niższa niż wskazana we wniosku kredytowym. W niektórych przypadkach środki kredytu nie wystarczały na pokrycie w całości kosztów kupna nieruchomości. Obecnie sądy uznają, że niejednoznacznie określona w umowie kwota kredytu, która różni się od rzeczywistej kwoty wypłaty oraz od kwoty, o którą wnioskowali kredytobiorcy, to istotna wada prawna i naruszenie art. 69 ustawy Prawo bankowe.

Przede wszystkim jednak umowy kredytów denominowanych zawierają niedozwolone postanowienia (tzw. klauzule abuzywne) odnoszące się do mechanizmów przeliczeniowych. Klauzule abuzywne to takie zapisy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumenta i nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione. Nie wiążą one konsumenta z mocą wsteczną i stanowią podstawę do uznania umowy kredytowej w całości za nieważną od początku jej obowiązywania.

Banki konstruując umowy kredytów denominowanych przyznały sobie prawo do jednostronnego i dowolnego kształtowania świadczeń kredytobiorców (wartości zadłużenia oraz wysokości rat) poprzez odwołanie do własnych tabel kursowych, gdzie wysokość kursów waluty była ustalana w sposób arbitralny. Kredytobiorcy nie mieli zaś wpływu na treść postanowień umów, które zawierane były na przygotowanych przez banki wzorcach niepodlegających negocjacjom i uzgodnieniom. Prowadziło to do braku równowagi kontraktowej stron, bo banki wykorzystały swoją uprzywilejowaną pozycję ze szkodą dla konsumentów. Z tego powodu kredyty denominowane kursem CHF są dziś uznawane przez sądy za nieważne.

Co zyskuje Frankowicz po unieważnieniu kredytu?

Po unieważnieniu w sądzie kredytu denominowanego kursem CHF kredytobiorcy zyskują szereg korzyści finansowych i niematerialnych. Prawomocne unieważnienie umowy jest równoznaczne z całkowitym pozbyciem się balastu w postaci toksycznego zadłużenia. Kredyt znika, zaś jego saldo spada do zera. Nie trzeba już dalej spłacać rat kredytowych, a bank musi zwrócić całość wpłaconych tytułem kredytu rat kapitałowo-odsetkowych, opłat, prowizji i ubezpieczeń związanych z kredytem powiększonych o ustawowe odsetki za opóźnienie, których stawka wynosi dzisiaj aż 12,25 proc. w sali roku.

Na ogół sądy wydają wyroki ustalające nieważność kredytów frankowych w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Co to oznacza dla kredytobiorców? Bank jest zobligowany przelać na konto kredytobiorcy zasądzone świadczenia podlegające zwrotowi, a o zwrot kapitału kredytu musi się dopiero upomnieć (o ile jego roszczenia nie uległy już przedawnieniu).

Co więcej, jeśli raty były wpłacane także w CHF (działo się tak często po wejściu w życie ustawy antyspreadowej), to bank musi przelać kredytobiorcy kwotę w walucie lub jej równowartość w złotych przeliczoną po aktualnym średnim kursie CHF. Tym samym kredytobiorca osiąga dodatkowo spore zyski na różnicach kursowych, bo kurs franka jest dziś sporo wyższy niż w momentach kiedy raty były spłacane.

Bardzo istotną korzyścią z unieważnienia umowy jest także możliwość wnioskowania o wykreślenie hipoteki banku i swobodnego dysponowania nieruchomością. Ponadto bank jest zobowiązany do usunięcia danych na temat zadłużenia z rejestru dłużników BIK, tym samym zwiększa się zdolność kredytowa eks-Frankowicza.

Przykładowe wyroki unieważniające umowy kredytów denominowanych BZ WBK (Santander BP), Fortis Bank (BNP Paribas), PKO BP i Deutsche Bank

Linia orzecznicza sądów w odniesieniu do kredytów denominowanych kursem franka szwajcarskiego jest mocno utrwalona. Sądy w całym kraju uznają te umowy za nieważne, a kredytobiorcy zyskują olbrzymie korzyści. Oczywiście dzieje się tak w sprawach dobrze prowadzonych przez doświadczone kancelarie frankowe. Sprawdź na przykładach ile można zyskać dzięki unieważnieniu wadliwego kredytu denominowanego.

Unieważnienie kredytu BZ WBK (Santander BP) w Poznaniu. Kredytobiorcy zyskują kwoty 102.000,61 zł i 79.569,56 CHF

W dniu 10 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu po 14 miesiącach od daty złożenia pozwu wydał w sprawie o sygn. XII C 514/22 wyrok unieważniający umowę o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski zawartą z bankiem BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) w roku 2008. Była to umowa kredytu denominowanego kursem CHF. Poznański sąd rozpoznający sprawę w I instancji uznał przedmiotową umowę za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 102.000,61 zł i 79.569,56 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 14.517,00 zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie umowy kredytu denominowanego Fortis Bank (BNP Paribas) w Warszawie. Kredytobiorcy zyskują kwoty 346.277,60 zł i 57.712,73 CHF

W dniu 20 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok do sprawy o sygn. XXVIII C 19464/21, która dotyczyła kredytu denominowanego w CHF dawnego Fortis Banku (obecnie BNP Paribas). Przedmiotowa umowa została zawarta w 2007 roku, a kredytobiorcy zakwestionowali ją w pozwie złożonym do sądu w grudniu 2021 roku. Stołeczny sąd potrzebował niewiele ponad rok aby uznać umowę za nieważną. Na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały kwoty 346.277,60 zł i 57.712,73 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.834 zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu denominowanego banku PKO BP w Białymstoku. Kredytobiorcy zyskują kwoty 129.315,84 zł oraz 15.285,12 CHF 

W dniu 19 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 971/22, która dotyczyła kredytu denominowanego kursem CHF banku PKO BP. Sąd w Białymstoku  podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 23 maja 2022 r. do sprawy o sygn. I C 116/22, który ustalił nieważność umowy kredytowej, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 129.315,84 zł i 15.285,12 CHF oraz zwrot kosztów procesu. Dwuinstancyjne postępowanie, zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy banku PKO BP, trwało zaledwie 15 miesięcy. Sprawę prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu denominowanego w CHF Deutsche Banku we Wrocławiu

W dniu 30 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ramach postępowania o sygn. I ACa 1121/22 wydał prawomocny wyrok dotyczący umowy kredytu frankowego Deutsche Banku, podtrzymując wcześniejsze stanowisko Sądu Okręgowego we Wrocławiu wyrażone wyrokiem z dnia 23 lutego 2022 r. do sprawy o sygn. XII C 16/21. Oba wrocławskie sądy zgodziły się co do kwestii, że umowa kredytu denominowanego w CHF Deutsche Banku jest w całości nieważna, a dodatkowo na rzecz kredytobiorcy zasądziły zwrot kosztów procesu. Postępowanie w dwóch instancjach sądowych, zakończone prawomocnym unieważnieniem umowy, trwało łącznie 32 miesiące. Kredytobiorca zyskał w wyniku korzystnego wyroku olbrzymią korzyść finansową. Z bankiem musi rozliczyć się tylko do wysokości pożyczonego kapitału, a wykazywane przez bank saldo zadłużenia w wysokości 443 tys. zł spadło do zera. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski. 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz