wiadomości frankowicze Wyróżnione

Masz kredyt we frankach w Getin Bank. Zobacz co możesz zrobić?

W ostatnich dniach kwietnia na rynku finansowym zawrzało ponownie za sprawą Getin Noble Banku. Audytor, Grant Thornton Polska, odmówił wydania opinii do sprawozdania rocznego banku, w którym ujawniona została ponad 1 mld strata za rok 2021. Biorąc pod uwagę kurczący się regularnie kapitał i utrzymywanie się wskaźników adekwatności kapitałowej (m.in. Tier 1) poniżej wymogów regulacyjnych, zarząd Getin Banku wydał komunikat, że zaistniały przesłanki zagrożenia upadłością banku. Sesja giełdowa w piątek 29 kwietnia 2022 roku zakończyła się notowaniami akcji Getin Banku na poziomie minus 40%.

  • Sytuacja Getin Banku wydaje się coraz bardziej poważna. Sam Zarząd banku poinformował o możliwości ogłoszenia bankructwa. Jednocześnie złożył do KNF kolejny plan naprawczy obejmujący pakiet działań służących odbudowaniu do roku 2027 wskaźników kapitałowych. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy plan naprawczy. Spółka regularnie od 2016 roku notowała starty na poziomie około pół mld złotych rocznie. Strata za rok 2021 jest jednak imponująca (około 1  mld zł). Na jej wysokość wpłynęły m.in. duże rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF, które na koniec roku sięgnęły 1,3 mld zł oraz negatywna wycena portfela obligacji skarbowych.
  • Getin Bank posiada znaczący portfel kredytów frankowych o wartości około 9 mld złotych, który stanowi 27% wszystkich aktywów banku. Na koniec marca 2022 r. liczba pozwów dotyczących kredytów indeksowanych Getin Banku wynosiła 9.555. Bank od pewnego czasu przegrywa niemal wszystkie sprawy z Frankowiczami, stąd tak wysokie odpisy na wypłaty kwot zasądzanych tytułem rozliczenia nieważnych umów kredytowych.
  • Pogarszającą się kondycją Getin Banku w mniejszym stopniu martwią się deponenci, bo ich środki do równowartości 100.000 EUR chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Znacznie trudniejszą sytuację mają obligatariusze, akcjonariusze i kredytobiorcy, w tym Frankowicze. BFG w razie upadłości banku nie zabezpiecza roszczeń kredytobiorców o zwrot nadpłat. W sytuacji ogłoszenia bankructwa lub przymusowego przejęcia banku z wyłączeniem wierzytelności frankowych, dochodzenie roszczeń z tytułu nieuczciwej umowy może być znacznie utrudnione.
  • Posiadacze kredytów frankowych w Getin Banku powinni wszcząć jak najszybsze działania, aby zabezpieczyć swoje interesy. Podstawowe kroki prawne, jakie może podjąć kredytobiorca frankowy, to: pozwanie banku i domaganie się unieważnienia umowy, złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie spłaty rat albo ewentualne samowolne zaprzestanie spłaty rat, jeśli do banku został oddany cały pożyczony kapitał.

Getin Bankowi grozi upadłość lub przymusowe przejęcie. Co z portfelem kredytów frankowych?

Wszystkie dane wskazują, że sytuacja finansowa Getin Banku jest katastrofalna. Do strat z lat minionych bank dołożył w 2021 roku jeszcze dodatkowy miliard. Wskaźniki kapitałowe już od dawna nie spełniają norm regulacyjnych. Luka kapitałowa wynosi 1,4 – 2,2 mld zł, a przy założeniu, że współczynnik wypłacalności będzie zgodny z wszystkimi wymogami, braki kapitałowe sięgają nawet 4,5 mld złotych.

Jedynym wyjściem jest znalezienie inwestora, który dokapitalizowałby bank, ale w obecnej sytuacji jest to wręcz niemożliwe. Sam Zarząd spółki przyznał, że wystąpiła przesłanka do ogłoszenia upadłości. Powodem tak olbrzymiej straty, według Zarządu banku, są negatywne trendy w zakresie orzecznictwa na gruncie kredytów indeksowanych.

Przypomnijmy statystyki wyroków w sprawach przeciwko Getin Bank za rok 2021. Na 341 spraw toczących się w I instancji, Getin Bank poniósł porażkę aż w 336 przypadkach, tj. 98% postępowań zakończyło się wygraną kredytobiorców. W roku 2021 zapadło także 57 prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących hipotek frankowych Getin Banku, z czego bank wygrał prawomocnie tylko 1 raz, a przegrał prawomocnie aż 56 spraw (98% wygranych prawomocnych Frankowiczów). Prezes Getin Banku w niedawnej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt, że począwszy od listopada 2021 większość spraw frankowych bank przegrywa, z czego sporo w II instancji.

Dlatego konieczne było zawiązanie dodatkowych rezerw na kredyty frankowe, których wartość na koniec 2021 roku wynosi 1,3 mld zł i pokrywa 16% całego portfela kredytów w CHF. Zakładając, że do sądu pójdzie więcej posiadaczy kredytów frankowych, sytuacja banku może przechylić się w kierunku upadłości. 

Przyszłość Getin Banku, w ocenie analityków rynkowych i prawników, przedstawia się w czarnych barwach. W niedalekiej przyszłości może zostać ogłoszona upadłość lub przejęcie banku w ramach przymusowej restrukturyzacji. Niejednokrotnie zdarzało się już w przeszłości, że dochodziło do przejęcia wybranych aktywów banku, z wyłączeniem portfela kredytów w CHF. Taka sytuacja miała miejsce na przykład przy przejęciu przez Santander Bank Polska wydzielonej części Deutsche Bank Polska, z wyłączeniem portfela kredytów w CHF.

Podobnie było przy podziale banku BPH, którego wydzieloną część bez portfela kredytów hipotecznych przejął Alior Bank. W wyniku tych przekształceń kapitałowych na rynku działają tzw. „banki – wydmuszki”, które nie prowadzą w Polsce żadnej działalności operacyjnej poza obsługą portfela kredytów frankowych. Dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów frankowych od tego typu podmiotów może być co najmniej utrudnione. Co zatem możesz zrobić, jeśli masz kredyt we frankach w Getin Banku?

Rekomendacje dla posiadaczy kredytów w CHF w Getin Banku

Jak widać sytuacja finansowa Getin Banku jest krytyczna i wkrótce mogą zapaść decyzje o ogłoszeniu upadłości lub poddaniu banku przymusowej restrukturyzacji. Wielu kredytobiorców frankowych już wkroczyło na ścieżkę sądową i walczy o unieważnienie umowy kredytowej. Pozostali kredytobiorcy nie powinni tracić cennego czasu.

W ich przypadku czas działa na niekorzyść, bo dochodzenie roszczeń od podmiotu, który ogłosi upadłość jest mocno utrudnione. Masy upadłościowej może zwyczajnie nie starczyć na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Duże problemy z odzyskaniem nadpłaconych kwot kredytu mogą pojawić się także w sytuacji, gdy dojdzie do przejęcia większości aktywów Getin Banku z wyłączeniem portfela kredytów w CHF. Kroki prawne w kierunku pozbycia się toksycznego kredytu oraz odzyskania nieprawnie pobranych kwot musisz więc podjąć jak najprędzej.

Co możesz zrobić jeśli masz kredyt w CHF w Getin Banku?

  1. złożyć w sądzie pozew przeciwko bankowi i domagać się unieważnienia umowy kredytowej
  2. złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat do czasu uzyskania prawomocnego wyroku
  3. zaprzestać spłaty kredytu, jeśli pożyczony kapitał został już w całości oddany do banku

Pozew o stwierdzenie nieważności umowy frankowej Getin Banku

Domaganie się w sądzie unieważnienia umowy kredytu indeksowanego Getin Banku to najlepszy sposób na pozbycie się toksycznego zadłużenia. Umowy kredytów frankowych udzielane przez wyspecjalizowane oddziały Getin Banku – Dom Bank i Metrobank zawierają liczne niedozwolone postanowienia dotyczące m.in. mechanizmu indeksacyjnego. Potwierdziła to także decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31.12.2019 r., w której stwierdzono, że we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego zamieszczone były niedozwolone klauzule.

Na podstawie abuzywnych postanowień osoby posiadające status konsumenta mogą dochodzić nieważności umowy. Wyroki unieważniające umowy kredytowe zdecydowanie dominują w orzeczeniach sądowych w sprawach przeciwko Getin Bank. Jak wspomniane zostało wyżej, w 2021 roku Getin Bank przegrał około 98 proc. spraw sądowych. Z wypowiedzi przedstawicieli Zarządu banku wynika, że od listopada tendencja do unieważniania umów jeszcze bardziej się umocniła. Unieważnienie umowy oznacza brak obowiązku spłaty dalszych rat kredytowych i konieczność rozliczenia się z bankiem tylko z kwoty pożyczonego kapitału, bez odsetek. Prawomocny wyrok unieważniający umowę stanowi tytuł do wykreślenia hipoteki banku.

Warto dodać, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 40/22, na podstawie której także przedsiębiorcy posiadający kredyty w CHF będą mogli domagać się w sądzie ich unieważnienia.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia (zawieszenie obowiązku spłaty rat)

Wobec sytuacji w jakiej znajduje się Getin Bank, kredytobiorcom powinno być łatwiej uzyskać akceptację sądu dla wniosku o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie o unieważnienie kredytu. Do tej pory sądy przychylały się do takich wniosków głównie w sytuacji, gdy do banku został już oddany cały pożyczony kapitał. Sędziowie w ten sposób zapobiegali zwiększeniu skali rozliczeń po prawomocnym unieważnieniu umowy.

Katastrofalna sytuacja finansowa Getin Banku powinna być dodatkowym argumentem przemawiającym za wydaniem przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń kredytobiorcy. Należy jednak dobrze naświetlić sądowi w jaki sposób ewentualna upadłość bądź przymusowa restrukturyzacja banku mogłyby utrudnić w przyszłości odzyskanie nadpłaconych kwot z tytułu nieważnego kredytu.

Zaprzestanie spłaty kredytu, jeśli cały pożyczony kapitał został już oddany do banku

Jeżeli sąd nie udzieli zabezpieczenia roszczeń, jedną z opcji jest samowolne zaprzestanie spłaty rat w sytuacji, gdy do banku oddany został już cały kapitał. Trzeba wówczas jednak liczyć się z tym, że bank wypowie umowę kredytową, a następnie skieruje pozew przeciwko kredytobiorcy o zapłatę równowartości pozostałego do spłaty zobowiązania przeliczonego według aktualnego kursu CHF. Bank może też wdrożyć działania windykacyjne. Jest to zatem wariant dla osób o silnych nerwach, aczkolwiek trzeba stwierdzić, że istnieją duże szanse na to, że sąd oddali powództwo banku w całości lub w części, jeśli umowa zawiera typowe wady świadczące o jej nieważności.

W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy, kredytobiorca będzie musiał rozliczyć się z bankiem tylko z kwoty pożyczonego kapitału, bez odsetek. Zapadło już wiele korzystnych dla kredytobiorców wyroków (także prawomocnych) w sytuacji, gdy to Getin Bank pozwał kredytobiorcę. W korzystniejszej sytuacji są jednak ci kredytobiorcy, którzy zaprzestali spłaty rat już po pozwaniu banku. Postępowanie sądowe wytoczone przez bank jest w takich przypadkach zazwyczaj zawieszane do momentu wydania prawomocnego wyroku w sprawie z powództwa kredytobiorcy o unieważnienie umowy.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz