poradnik frankowicza

Kredyty w złotówkach przewalutowane na kredyty we frankach można unieważnić

Większość Frankowiczów posiada umowy kredytowe zawarte od samego początku jako waloryzowane kursem CHF. Jednak jest pewna grupa kredytobiorców, którzy pierwotnie zaciągnęli kredyty hipoteczne w złotówkach, a później – za namową doradców bankowych lub w wyniku własnej decyzji – przewalutowali je na CHF na mocy aneksu do umowy. Kredyty frankowe są obecnie masowo unieważniane przez sądy i dotyczy to również umów zawartych początkowo w PLN.

Kredyty w złotówkach przewalutowane na CHF da się unieważnić w całości. W przypadku takiego roszczenia sąd bada brzmienie umowy ustalone aneksem, pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych. Jeżeli potwierdzi się fakt abuzywności zapisów, umowa jest uznawana za nieważną, tak jak stało się w sprawie o sygn. akt I C 390/21 prowadzonej przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Innym rozwiązaniem jest złożenie pozwu o zapłatę nadpłaconych rat. Takie wyroki również zapadały już w sądach, a przykładem jest sprawa o sygn. akt I C 3552/19, prowadzona przez tę samą kancelarię.

Unieważnienie kredytu frankowego BZ WBK zaciągniętego pierwotnie w PLN

Wspomniana sprawa o sygn. akt I C 390/21 została rozstrzygnięta w dniu 6 grudnia 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach, który ustalił nieważność zawartej w 2007 roku umowy kredytu mieszkaniowego dawnego banku BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) w brzmieniu ustalonym aneksem, podpisanym w 2008 roku. Wyrok zapadł w 9 miesięcy od wniesienia pozwu i po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy zdalnej.

Pierwotnie umowa została zawarta w PLN, a dopiero rok później, na skutek namowy pracownika banku, kredytobiorcy zdecydowali się przewalutować ją na franki. Interesującym aspektem sprawy jest fakt, że kredytobiorczyni zatrudniona była w pozwanym banku. Nie wpłynęło to jednak na przysługujący jej status konsumenta, bo nie pracowała nigdy przy udzielaniu lub obsłudze kredytów.

Sąd w pełni podzielił stanowisko strony powodowej reprezentowanej przez Kancelarię Sosnowski, że postanowienia aneksu odnoszące się do sposobu ustalania kursów przeliczeniowych mają charakter niedozwolony, są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumenta. Bank doprowadził do dysproporcji stron przyznając sobie prawo do dowolnego kształtowania świadczeń kredytobiorców, na których przerzucił całość ryzyka walutowego i kursowego.

Sąd Okręgowy w Katowicach, uzasadniając fakt nieważności umowy w brzmieniu nadanym jej aneksem przewalutowującym, powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2019 roku do sprawy o sygn. akt IV CSK 13/19. SN stwierdził w tym wyroku, że „postanowienia o przewalutowaniu kredytu złotowego we frankowy mogą być uznane za niedozwolone, jeżeli bank w całości decydował o konwersji kredytu i dacie przewalutowania, a kredytobiorcy nie negocjowali indywidualnie warunków zmian”.

W opisywanym przypadku kredytobiorcy pozbawieni byli wpływu na wysokość zastosowanych przez bank kursów przeliczeniowych, dlatego sąd postanowił uznać całość aneksu za nieważną. Aneks i treść umowy, w ocenie sądu, powinny zostać zbadane pod kątem art. 58 § 2 k.c., który mówi o nieważności czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego. Kredytobiorcy podpisując aneks nie byli świadomi ryzyka jakie wiązało się z kredytami waloryzowanymi kursem CHF, tym bardziej że sami nie zabiegali o przewalutowanie ze złotówek, a ulegli namowom pracownika banku. Uzasadnione w tej sytuacji jest zatem twierdzenie, że doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego.

Jeżeli wyrok w tym kształcie się uprawomocni, kredytobiorcy mogą zyskać kwotę około 180 tys. złotych, bo wykazywane przez bank saldo zadłużenia spadnie do 0.

Skuteczne zakwestionowanie w sądzie umowy kredytu denominowanego PKO BP, zawartej pierwotnie w złotówkach

Sprawa o sygn. akt I C 3552/19, która toczyła się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, dotyczyła umowy kredytu mieszkaniowego Nordea-Habitat, zaciągniętego w 2007 roku w złotówkach, a przekształconego w kredyt denominowany kursem CHF na mocy aneksu, zawartego w grudniu 2008 roku.

Unieważnienie umowy w treści nadanej aneksem mogło w tym przypadku oznaczać powrót do niekorzystnych warunków kredytu złotowego z wysokim oprocentowaniem opartym na wskaźniku WIBOR, dlatego strona powodowa reprezentowana przez Kancelarię Sosnowski zdecydowała się na pozew o zapłatę nieprawnie pobranych przez bank kwot. Wyrokiem z dnia 14 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, zgodnie z roszczeniem głównym, zasądził na rzecz kredytobiorców od banku PKO BP (następcy prawnego banku Nordea) kwotę ponad 43 tys. zł z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Kredytobiorcy zaciągnęli pierwotnie kredyt złotowy w kwocie 259.488 zł, która przeznaczona była na zakup lokalu mieszkalnego, plus 10 tys. zł na jego wykończenie. Oprocentowanie kredytu bazowało na formule WIBOR 3M powiększony o marżę banku. W 2008 roku podjęli decyzję o przewalutowaniu kredytu na franki. Podpisany aneks do umowy zmieniał walutę kredytu z PLN na CHF oraz szacunkowo określał wartość zobowiązania na 105.368,38 CHF. Przewalutowanie nastąpiło jednak później, tj. dnia 24.12.2008 r. przy zastosowaniu kursu kupna CHF z tabeli banku. Zadłużenie kredytobiorców na ten moment miało według banku wynosić 258.405 zł, tj. równowartość 98.155,98 CHF. Bank pobrał prowizję za przewalutowanie kredytu w wysokości 0,75%, którą przeliczył po kursie sprzedaży z tabeli.

W roku 2018 kredytobiorcy zdecydowali się pozwać bank i dochodzić od niego zwrotu nieprawnie pobranych kwot w związku ze stosowaniem niedozwolonych klauzul przeliczeniowych oraz zawyżonej marży po przewalutowaniu – oprocentowanie kredytu po konwersji na CHF wynosiło 3,45% zamiast 0,65%.

W ustnych motywach wyroku olsztyński sąd poparł argumentację o niedozwolonym charakterze klauzul denominacyjnych i błędnym wyliczeniu przez bank marży. Kalkulacje wykonane przez stronę powodową uznał za prawidłowe, pomimo że pozwany bank zakwestionował je co do zasady i wysokości. W ocenie sądu, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości było jednak zbędne dla wydania orzeczenia w tej sprawie. Roszczenie kredytobiorców zostało w całości uwzględnione przez sąd.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz