Wyroki frankowicze

Kredyty frankowe Deutsche Bank są nieważne? Najszybsze w Polsce unieważnienie kredytu Deutsche Bank?

Umowy kredytów frankowych Deutsche Banku uznawane są często przez prawników za trudniejsze do zakwestionowania w sądzie. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie o sygn. akt I C 530/20 zaprzecza tej tezie. Okazuje się, że umowę kredytu frankowego Deutsche Banku można unieważnić w ekspresowym tempie 6 miesięcy.

Pozew przeciwko Deutsche Bank

Przedmiotem sporu była umowa kredytu hipotecznego powiązanego z kursem CHF, zawarta w roku 2008. Kredytobiorcy uzyskali tytułem kredytu kwotę 412 tys. zł. Po 12 latach regularnego, zgodnego z harmonogramem regulowania kredytu, do spłaty pozostało im około 382 tys. zł (wyliczone po kursie średnim NBP), pomimo wpłaty do banku łącznie kwoty 310 tys. zł. Wyliczenia te obrazują skalę wadliwości mechanizmu przeliczeniowego zastosowanego w umowie kredytowej Deutsche Bank.

W treści pozwu wniesionego do sądu kredytobiorcy domagali się w pierwszej kolejności ustalenia nieważności przedmiotowej umowy.

Z ostrożności procesowej, prowadząca sprawę Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski sformułowała roszczenie ewentualne dotyczące zasądzenia od pozwanego banku kwoty nadpłaty wraz z odsetkami za opóźnienie, w sytuacji utrzymania umowy w mocy po wyeliminowaniu wadliwej klauzuli mechanizmu denominacji (tzw. odfrankowieniu kredytu).

Uchybienia po stronie banku

W treści pozwu strona powodowa przedstawiła szereg uchybień po stronie banku. Przede wszystkim bank nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego odnośnie do ryzyk wiążących się z zawarciem tak długoletniej umowy.

Przy zawieraniu umowy pracownik banku sugerował, że kredyt frankowy jest dla klientów korzystniejszy niż złotówkowy, skupiając się wyłącznie na zaletach tego produktu, a pomijając ewidentne wady.

Przeczytaj: Czy TY możesz unieważnić lub odfrankowić swoją umowę o kredyt we frankach?

Głównym zarzutem pod adresem banku był brak informacji na temat ryzyka walutowego. W zamian, zaprezentowano umowę kredytu frankowego jako produkt całkowicie bezpieczny i najbardziej korzystny dla klientów.

Co więcej, wprowadzono kredytobiorców w błąd określając franka szwajcarskiego jako walutę bardzo stabilną.

Kredytobiorcy nie mieli możliwości negocjowania warunków umowy w zakresie mechanizmu denominacji, a kurs waluty stosowany do określania wartości świadczeń kredytu był ustalany przez bank w tabeli kursowej w sposób arbitralny i dowolny.

Sąd uwzględnił powództwo główne

Sąd uwzględnił powództwo główne, tj. uznał umowę kredytową Deutsche Bank za nieważną. W motywach rozstrzygnięcia wskazał na wadliwość mechanizmu denominacji. Kolejnym argumentem ze strony sądu było naruszenie równowagi kontraktowej.

Zobacz: Roszczenia banków jednak się przedawniają? Wyrok Sądu w sprawie Frankowiczów

Bank, jako strona silniejsza, przyznał sobie prawo do jednostronnego określania kursu stosowanego do wyliczeń rat kredytowych. Tym samym pozbawił kredytobiorców możliwości jakiejkolwiek weryfikacji wyliczeń. Sąd podkreślił, że podstawą stosunków obligacyjnych jest ich charakter konsensualny, tj. treść umowy musi opierać się na zgodnej woli stron i zostać przez nie zaakceptowana.

Pozwany bank wnosił o oddalenie powództwa, wskazując m.in. na podpisane przez kredytobiorców oświadczenie o ryzyku walutowym. W ocenie sądu, samo podpisanie takiego dokumentu nie jest równoznaczne z tym, że bank w sposób dostateczny i wyczerpujący poinformował klientów o charakterze i skali ryzyka.

Ekspresowe unieważnienie umowy

Proces sądowy przebiegł niezwykle sprawnie, a wyrok zapadł już po jednej rozprawie.

Postępowanie dowodowe zostało ograniczone do przesłuchania stron, w tym powodów na okoliczność zawarcia umowy kredytu.

Sąd oddalił wniosek banku o przesłuchanie świadków, jako nieistotny w sprawie i przyczyniający się jedynie do przedłużenia postępowania. Ponadto, pominął wniosek strony pozwanej o dopuszczenie opinii biegłego z zakresu rachunkowości.

Wadliwe postanowienia obejmujące mechanizm denominacji dotyczyły głównych świadczeń stron, dlatego nie zachodziła możliwość utrzymania umowy w mocy.

Po wyeliminowaniu niezgodnych z prawem zapisów, umowa pozbawiona byłaby bowiem elementów niezbędnych do określenia stosunku prawnego. Z tego względu, sąd stwierdził, że umowa kredytowa Deutsche Bank jest nieważna od początku.

Na skutek unieważnienia umowy kredytobiorcom pozostaje do spłaty jedynie brakująca część kapitału – około 102 tys. zł według danych na moment wytoczenia powództwa, a nie jak wyliczył bank 382 tys. zł. Zysk z wyroku wynosi w tym przypadku około 280 tys. zł.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz