wiadomości frankowicze

Już teraz możesz unieważnić kredyt we frankach bardzo szybko, a po tych zmianach będzie jeszcze szybciej?

Frankowicze „opanowali” warszawski Sąd Okręgowy, jednak już wkrótce liczba spraw, które kierowane są do tego właśnie Sądu najpewniej drastycznie spadnie, a to za sprawą niedawnej nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Uzasadnieniem dla wprowadzenia nowych rozwiązań jest odciążenie Sądu w Warszawie ze sporów frakowych, a to z kolei ma się przyczynić do szybszego rozpoznawania postępowań pomiędzy frankowiczami, a bankami, zatem cel nowelizacji jest bardzo ambitny. Argument o skróceniu czasu trwania procesów frankowych jednak nie do końca wydaje się być trafiony, gdyż pomimo dużego zainteresowania kredytobiorców pozywaniem banków, nadal niektóre procesy kończą się ekspresowo szybko.

Szybki wyrok w sprawie frankowej to nie mit.

Szacuje się, że tylko w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się ponad 40 000 procesów z zakresu frankowych umów kredytowych i choć w Sądzie tym utworzono specjalny wydział, dedykowany rozpoznawaniu spraw tylko tego rodzaju, to sędziowie w nim orzekający i tak mają ręce pełne roboty. Duża kumulacja spraw frankowych w jednym sądzie nieuchronnie prowadzi do tego, że na wyrok kredytobiorcy muszą coraz dłużej czekać, choć co ciekawe, i to nie jest regułą.

Od początku dobrze prowadzona sprawa frankowa może zakończyć się szybko, nawet w sądzie, który na wokandzie ma mnóstwo spraw z tego zakresu, lecz takimi orzeczeniami mogą pochwalić się tylko najlepsze kancelarie frankowe.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni ustanowiła chyba rekord w prawomocnym unieważnieniu frankowej umowy kredytowej, gdyż postępowanie w którym reprezentowała frankowiczów trwało tylko 11 miesięcy i zakończyło się dosłownie miesiąc temu w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie!

Sprawa dotyczyła umowy o kredyt frankowy zawartej z PKO BP, kredytobiorcy postanowili bowiem pozwać bank o unieważnienie zawartego kontraktu i z takim też żądaniem skierowali pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzeczenie w sądzie pierwszej instancji zostało wydane w dniu 16 marca 2022 r., sygn. akt: XXVIII C 522/21, i już wówczas Sąd uznał, że roszczenia zgłaszane przez frankowiczów są zasadne, więc umowa o kredyt frankowy została unieważniona.

Jak się można było spodziewać, bank nie zgodził się z wydanym rozstrzygnięciem, zatem została złożona apelacja, a sprawa trafiła do rozpoznania do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd Apelacyjny orzeczenie wydał w dniu 23 marca 2023 r., sygn. akt: I ACa 1026/22, którym apelacja banku została oddalona, więc prawomocny stał się wyrok stwierdzający nieważność zawartej umowy kredytowej. O unieważnieniu przesądziły natomiast dwie okoliczności, unieważnienie zasadne było bowiem z uwagi na sprzeczność umowy z obowiązującymi przepisami i z uwagi na zawarte w niej klauzule niedozwolone.

Do ekspresowego unieważnienia umowy kredytu frankowego przed warszawskimi sądami doszło również w sprawie w której kredytobiorcy reprezentowani byli przez Kancelarię Adwokacką Pawła Borowskiego, w tym przypadku proces trwał 22 miesiące.

Tym razem pozwanym był mBank, a w pierwszej instancji o nieważności zawartej umowy kredytowej orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 października 2021r., sygn. akt XXVIII C 5845/21. Po apelacji banku sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 9 marca 2023 r., sygn. akt: I ACa 1708/22, odwołanie banku oddalił, zatem prawomocne stało się rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego.

Do unieważnienia umowy kredytowej w przedmiotowej sprawie doszło z uwagi na zapisy dotyczące ustalania rat kapitałowo-odsetkowych, gdyż w tym zakresie bank dokonywał przeliczenia kwot wyrażonych we frankach szwajcarskich na złotówki, według kursu kupna lub sprzedaży zawartego w tabeli kursowej banku, bank więc jednostronnie kształtował wysokość zobowiązania kredytobiorców. Zawarta umowa kredytowa przekraczała ustawową zasadę swobody umów, więc z tego powodu musiała zostać unieważniona.

Sądy warszawskie uchodzą za najbardziej doświadczone w rozpoznawaniu sporów frankowych, więc pomimo dużego natłoku spraw, potrafią szybko orzekać, nie oznacza to jednak, że w innych sądach postępowania toczą się latami. Sprawa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni przed sądami w Katowicach trwała tylko 14 miesięcy, a zakończyła się unieważnieniem umowy kredytowej banku ING.

W pierwszej instancji orzeczenie zostało wydane przez Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 5 lipca 2022 r., sygn. akt: I C 1769/21, i Sąd nie miał wówczas wątpliwości, że umowę o kredyt frankowy należy unieważnić. Na skutek apelacji złożonej przez bank, sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w dniu 20 marca 2023 r., sygn. akt: I ACa 1886/22, orzekł, iż apelacja banku zostaje oddalona, więc unieważnienie kontraktu stało się prawomocne. Jak w większości spraw frankowych, Sąd uznał, iż zawarta umowa kredytowa zawierała niedozwolone postanowienia umowne, gdyż wiele z jej zapisów zabezpieczało jedynie interes banku, naruszając tym samym interes kredytobiorców.

Czy sprawy frankowe przyspieszą?

Z roku na rok rośnie liczba pozwów składanych przeciwko bankom, a prawnicy już wkrótce spodziewają się kolejnego wzmożonego zainteresowania tym tematem, gdyż istnieje duża szansa, że Trybunał Sprawiedliwości UE orzeknie, iż banki nie mają podstaw do domagania się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, więc wielu kredytobiorców właśnie wtedy zdecyduje się na proces z bankiem.

Liczba procesów frankowych jednak już od dawna przewyższa możliwości orzecznicze Sądu Okręgowego w Warszawie, dlatego dokonano zmiany przepisów, które w założeniu mają odciążyć warszawski sąd.

Do tej pory przepisy stanowiły, że powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda, lub też zgodnie z właściwością ogólną, czyli przed sąd właściwy dla siedziby banku, dlatego, gdy tylko kredytobiorcy mieli wybór, a wedle jednej z zasad sądem właściwym był Sąd Okręgowy w Warszawie, to właśnie tam pozwy były składane.

Sąd Okręgowy w Warszawie to sąd bardzo przyjazny frankowiczom, który ma duże doświadczenie w rozpoznaniu sporów powstałych na tle umów kredytowych, jednak liczba spraw frankowych prowadzonych w tym sądzie poraża, dlatego zmieniono przepisy dotyczące właściwości.

Nowa regulacja stanowi, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie przepisu, powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

Innymi więc słowy, frankowicze nie mogą już wybierać sądu do którego chcą złożyć pozew, lecz teraz sprawa zawsze będzie musiała być prowadzona przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy, spowoduje to więc, że sprawy frankowe zostaną równomiernie rozłożone na sądy w całej Polsce, zatem powinny być szybciej rozpoznawane.

Kolejna zmiana, która została wprowadzona w celu przyspieszenia procesów dotyczy twierdzeń i wniosków dowodowych, nowe przepisy stanowią bowiem, że w sporach pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą (czyli np. pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem), przedsiębiorca będący powodem jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a będący pozwanym – w odpowiedzi na pozew.

Zgodnie zatem z powyższym, bank nie będzie mógł sztucznie przedłużać postępowania frankowego powołując np. na coraz to nowe dowody, lub wnosząc o przesłuchanie kolejnych świadków.

Ponadto, zmienione zostały także przepisy dotyczące właściwości miejscowej sądów, od 1 lipca br. do właściwości sądów okręgowych będą należeć sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto tysięcy złotych, zatem sprawy frankowe o wartości przedmiotu sporu poniżej stu tysięcy złotych będą rozpoznawane przez sądy rejonowe, co znowu ma na celu odciążenie tych najbardziej obleganych przez kredytobiorców sądów.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz