wiadomości frankowicze

Jak przebiegają sprawy o unieważnienie kredytu we frankach z bankiem Raiffeisen Bank?

Austriacki Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu posiada w Polsce pokaźny portfel kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, wyceniany na 2 mld euro, czyli około 9,5 mld złotych. W skład tego portfela wchodzą umowy kredytów indeksowanych, jak i denominowanych przejęte po działającym do roku 2018 Raiffeisen Bank Polska oraz po należącym do greckiego EFG Eurobank Ergasias banku Polbank EFG, który aktywny był w Polsce w latach 2006-2012. W sądach na koniec 2022 roku toczyły się 7.092 postępowania wytoczone przeciwko austriackiemu bankowi przez kredytobiorców frankowych w związku z nieuczciwymi i wadliwymi kredytami w CHF. Bank przegrywa około 99 proc. spraw z Frankowiczami.

  • Umowy kredytowe oraz regulaminy Raiffeisen Banku zawierają klauzule niedozwolone, które nie wiążą konsumenta. Na tej podstawie można w sądzie domagać się unieważnienia umowy.
  • Sądy masowo unieważniają umowy frankowe znajdujące się w portfelu Raiffeisen Banku. Odsetek wygrywanych przez kredytobiorców spraw wynosi około 99 proc.
  • Bank utworzył ogromne rezerwy na poczet wypłat środków zasądzanych w wyrokach na rzecz Frankowiczów. Na koniec 2021 roku rezerwy te sięgnęły 364 mln euro, czyli około 1,7 mld złotych.
  • W wyniku sądowego unieważnienia umowy kredytowej można odzyskać od Raiffeisen Banku olbrzymie kwoty. Korzyści z wyroku na ogół wynoszą grubo ponad 100 tys. złotych, nierzadko jest to nawet kilkaset tysięcy złotych. Kredytobiorcy dodatkowo zarabiają na wysokich odsetkach za opóźnienie oraz na różnicach kursowych, jeżeli sąd zasądzi zwrot kwot w CHF.
  • Sprawy o unieważnienie kredytu Raiffeisen Banku przebiegają sprawnie i kończą się szybkimi wyrokami, jeżeli kredytobiorca dysponuje wsparciem doświadczonej kancelarii frankowej.
  • Poniżej prezentujemy dwie sprawy zakończone nieprawomocnymi i prawomocnymi unieważnieniami umów frankowych Raiffeisen Banku

Portfel kredytów frankowych Raiffeisen Banku

Austriacki Raiffeisen Bank International AG nie prowadzi na terenie Polski żadnej działalności poza obsługą portfela kredytów frankowych, którego wartość wynosi około 2 mld euro i stanowi około 10 proc. wolumenu kredytów waloryzowanych kursem CHF wszystkich banków działających w Polsce. Na koniec 2021 roku Raiffeisen Bank posiadał czynne 28.732 umowy frankowe, z czego w sądach zakwestionowane były 7.092 umowy.

Jest to zatem poważny przeciwnik polskich Frankowiczów, którzy od kilku lat skutecznie podważają zarówno umowy Raiffeisen Bank Polska, jak i dawnego Polbanku.

Warto przypomnieć, że słynna sprawa polskiego małżeństwa Dziubak toczącą się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyła właśnie umowy dawnego Polbanku. Przełomowy wyrok w tej sprawie z dnia 3 października 2019 roku wyznaczył trend do unieważniania przez sądy wadliwych umów frankowych.

Wadliwość umów frankowych Raiffeisen Bank Polska oraz Polbanku

Umowy frankowe znajdujące się w portfelu Raiffeisen Banku posiadają liczne wady prawne, czego dowiodła kontrola wzorców umownych przeprowadzona przez UOKiK oraz liczne wyroki sądów, na mocy których umowy te były unieważniane.

Zarówno umowy, jak i regulaminy banku Raiffeisen zawierają niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu przeliczania kredytu po kursie CHF. Poprzez odesłania do własnych tabel kursowych, w których kursy były ustalane jednostronnie i arbitralnie przez bank, dowolnie kształtował on świadczenia kredytobiorców.

Takie działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interes konsumenta i nie są dla niego wiążące. Eliminacja z umowy wadliwych klauzul zazwyczaj skutkuje nieważnością całej umowy.

W ostatnich tygodniach Raiffeisen Bank przyznał się do stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów i polegającej na wprowadzaniu ich w błąd. Był to efekt kontroli przeprowadzonej przez UOKiK, która wykazała że bank w 2016 roku jednostronnie zmienił treść regulaminu stanowiącego integralną część umowy, a następnie próbował wykorzystać tę sytuację do uzyskania przewagi nad kredytobiorcami w procesach sądowych.

Frankowicze wygrywają około 99 proc. spraw z Raiffeisen Bankiem

Frankowicze doskonale radzą sobie w sądach w sprawach prowadzonych przeciwko bankowi Raiffeisen. Przemawiają za tym ubiegłoroczne statystyki sądowe, z których wynika że na 321 wyroków sądów I instancji, kredytobiorcy wygrali w 317 sprawach (99 proc. wyroków było korzystne dla Frankowiczów), a bank był górą tylko 4 razy. Wyroków prawomocnych w sprawach umów banku Raiffeisen zapadło w 2021 roku 44, a w 43 postępowaniach zwycięstwo należało do Frankowiczów (98 proc. wyroków prawomocnych było korzystnych dla kredytobiorców).

Austriacki bank doskonale zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej się znalazł w związku z posiadanym dużym portfelem kredytów frankowych. Wobec spodziewanego znacznego wzrostu liczby pozwów frankowych w 2022 roku, na koniec 2021 roku zawiązał on rezerwy na ryzyko prawne dotyczące kredytów w CHF w wysokości 364 mln euro, czyli ponad 1,7 mld zł.

W pierwszej połowie 2022 roku zapadło w sądach 428 wyroków w sprawach przeciwko Raiffeisen Bankowi. Pod względem liczby wydanych rozstrzygnięć sądowych bank uplasował się na 4. miejscu, po mBanku, banku PKO BP oraz Banku Millennium.

Kredytobiorcy frankowi zdają sobie sprawę, że ścieżka sądowa jest jedynym sposobem na unieważnienie wadliwych umów Raiffeisen Banku, gdyż bank ten nie zamierza proponować kredytobiorcom polubownego sposobu załatwienia sporu. Unieważnienie umowy kredytowej daje możliwość odzyskania od banku olbrzymich kwot.

Jeżeli sąd orzeknie nieważność w oparciu o teorię dwóch kondykcji, bank jest zobligowany zwrócić na konto kredytobiorców wszystkie wpłacone raty, zarówno w PLN jak i w CHF. Skala korzyści z wyroku zależy od wielu czynników – głównie od kwoty kredytu oraz daty zawarcia umowy, jednak zwykle zyski z wyroku wynoszą grubo ponad 100 tys. złotych, a czasami jest to nawet kilkaset tysięcy złotych. Kredytobiorcy sporo zyskują także na ustawowych odsetkach za opóźnienie płatnych za czas trwania procesu, których stawka jest obecnie rekordowo wysoka i wynosi 12 proc.

Jak przebiegają sprawy sądowe przeciwko Raiffeisen Bankowi – przykłady

Oto przykłady dwóch spraw zakończonych wyrokami unieważniającymi umowy kredytowe Raiffeisen Banku. Obydwie sprawy potoczyły się po myśli kredytobiorców, których reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu Raiffeisen Banku w 33 miesiące w Warszawie

Kredytobiorcy reprezentowani w sądzie przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni w roku 2019 podjęli przypuszczenie, że zawarta przez nich przed laty z bankiem Raiffeisen umowa kredytu indeksowanego jest wadliwa prawnie. Wobec powyższego skierowali pozew przeciwko bankowi do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie sprawa była rozpoznawana pod sygn. akt XXVIII C 3869/21 przez tzw. wydział frankowy, czyli XXVIII Wydział Cywilny.

W dniu 11 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, którym ustalił nieważność spornej umowy. Co interesujące, orzeczenie zostało wydane bez przesłuchiwania stron. Sąd odstąpił też od przesłuchiwania świadków powołanych przez bank. O wydaniu tak szybko i sprawnie korzystnego dla kredytobiorców rozstrzygnięcia przesądził skuteczny, konkretny, kompletny oraz zwięzły w treści  pozew.

Od wyroku tego bank odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a w kilka miesięcy później wyznaczony został termin rozprawy apelacyjnej w ramach postępowania o sygn. akt I ACa 656/21.

Sąd przychylił się do wniosku banku o przesłuchanie stron, ale odbyło się to w formie pisemnej, tak więc kredytobiorcy mogli bez stresu złożyć szczegółowe zeznania jak przebiegał proces zawierania umowy. Z zeznań powodów wynikało, że bank nie poinformował ich w sposób wystarczający o ryzykach związanych z zawarciem umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i wpływie mechanizmu przeliczeniowego na wysokość raty oraz saldo zadłużenia.

Sąd uznał, że wyjaśnienia złożone przez kredytobiorców były wiarygodne i wyczerpujące, dlatego pominął dowód z zeznań świadka banku nie biorącego udziału w procesie podpisywania umowy. Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku, a umowa kredytowa Raiffeisen Banku po 33 miesiącach od złożenia pozwu stała się prawomocnie nieważna.

Wyrok unieważniający pożyczkę denominowaną w CHF banku Raiffeisen w 13 miesięcy, kredytobiorcy odzyskują kwoty 63.578,22 PLN oraz 12.911,80 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie

W dniu 10 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, na mocy którego ustalił, że umowa pożyczki denominowanej w CHF zawartej w 2005 roku z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna i zasądził na rzecz klienta Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni kwoty 63.578,22 PLN oraz 12.911,80 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie. Sprawa rozpoznawana była przez tzw. wydział frankowy, czyli XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie pod sygn. akt XXVIII C 6260/21 i toczyła się zaledwie 13 miesięcy.

Powództwo odnosiło się do wzorca umownego pożyczki hipotecznej denominowanej do CHF. Pożyczka została zaciągnięta w celu modernizacji nieruchomości. O nieważności umowy przesądziły zawarte w niej klauzule abuzywne, które nie wiążą konsumenta.

Bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka kursowego i nie przedstawił kredytobiorcy symulacji rat przy znacznym wzroście kursu CHF. O wywiązaniu się banku z tego obowiązku nie przesądzało odebrane od klienta oświadczenie o świadomości ryzyka kursowego. Bank zgłosił w toku postępowania sądowego zarzut zatrzymania, jednak sąd uznał ten zarzut za bezzasadny, gdyż sprawa nie dotyczyła umowy wzajemnej.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz