kredyty we frankach PKO BP ugody

Jak podpisać ugodę w sprawie kredytu frankowego z PKO BP – PROCEDURA

Od 4 października 2021 r. większość osób posiadających kredyty waloryzowane kursem CHF w banku PKO BP uzyskała możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym działającym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Celem programu wdrożonego przez bank PKO BP jest przekształcenie kredytów frankowych w złotówkowe i całkowite wyeliminowanie ryzyka walutowego.

Bank na swojej stronie internetowej informuje w jaki sposób można wnioskować o przeprowadzenie mediacji w sprawie kredytu frankowego i którym kredytobiorcom przysługuje takie prawo.

Oferta jest skierowana tylko do posiadaczy kredytów aktywnych (niespłaconych w całości), którzy nie korzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i zaciągnęli kredyt na własne cele mieszkaniowe.

Wniosek o mediację mogą także składać osoby, których kredyt frankowy jest w trakcie restrukturyzacji lub został przez bank wypowiedziany. Poniżej przybliżamy procedury związane z procesem mediacji i podpisaniem ugody z bankiem PKO BP.

Wniosek o mediację za pośrednictwem iPKO lub bezpośrednio w oddziale

W związku z zagrożeniem epidemicznym bank PKO BP opracował ścieżkę mediacji przy wykorzystaniu kanałów zdalnych. Wniosek o mediację można złożyć za pośrednictwem systemu bankowości internetowej iPKO lub osobiście w oddziale banku.

Może go złożyć jeden z kredytobiorców, a pozostali powinni go zaakceptować w systemie bankowym lub za pośrednictwem przesłanego przez bank linku, zabezpieczonego kodem SMS.

Aby złożyć wniosek o mediację w systemie iPKO trzeba wybrać po kolei następujące zakładki: Moje sprawy/Dyspozycje i zaświadczenia/Nowa dyspozycja/Kredyty hipoteczne/Wniosek o mediację.

Następnie kredytobiorca musi wskazać kredyt, który ma być przedmiotem mediacji. W jednym wniosku można zaznaczyć tylko jedną umowę kredytową, jednak w przypadku posiadania kilku kredytów w CHF spełniających kryteria określone przez bank, możliwe jest złożenie odrębnych wniosków.

Sprawdź: Czy warto złożyć WNIOSEK O MEDIACJĘ I UGODĘ PKO BP

Podczas składania wniosku o mediację warto zweryfikować, czy wszystkie dane dotyczące kredytobiorców, a także dane kontaktowe do nich (numer telefonu, adres e-mail) figurują prawidłowo w systemie bankowym. Za pomocą tych środków bank, a następnie mediator, będzie się kontaktował z kredytobiorcami oraz przesyłał za ich pośrednictwem dokumenty.

W trakcie wypełniania wniosku system poprosi o wybranie mediatora, który ma prowadzić negocjacje warunków ugody. Będzie to jeden z mediatorów powoływanych na czteroletnią kadencję przez Szefa KNF.

W przypadku niedokonania wyboru mediatora, może zrobić to bank lub Prezes Sądu Polubownego przy KNF. We wniosku należy również wybrać oddział banku, w którym zostanie podpisana ugoda.

Bezpłatne kalkulatory dla Frankowiczów pozwalają wykonać przybliżone obliczenia

Umowa o mediację z PKO BP

Poza wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, konieczne jest podpisanie umowy o mediację. Wnioskodawca może to zrobić za pomocą elektronicznego narzędzia autoryzacji.

Pozostali kredytobiorcy są zobowiązani aby w terminie 14 dni złożyć swój podpis pod umową, za pośrednictwem systemu iPKO lub na platformie banku, do której link zostanie im przesłany mailowo i za pomocą SMS. Po uzyskaniu podpisów pod umową o mediację wszystkich kredytobiorców oraz przedstawicieli banku, sprawa zostaje przekazana do Sądu Polubownego przy KNF.

Od tego momentu można śledzić jej status poprzez stronę Komisji Nadzoru Finansowego https://statusmediacji.knf.gov.pl.

Przebieg mediacji

Intencją banku i KNF było, aby procedura mediacyjna była jak najprostsza, a same mediacje przebiegały w sposób zdalny. Poza podpisaniem ugody, wszystkie etapy można realizować za pośrednictwem kanałów zdalnych, chociaż nie wykluczono także możliwości bezpośredniego spotkania.

O kolejnych etapach postępowania kredytobiorcy informowani będą mailowo przez Sąd Polubowny lub wyznaczonego do sprawy mediatora.

Pierwsze spotkanie mediator przeprowadzi wyłącznie z kredytobiorcami, a kolejne odbędą się już przy udziale banku. Na kilka dni przed spotkaniem mediacyjnym z udziałem banku, kredytobiorcy otrzymają za pośrednictwem systemu iPKO lub poprzez link dostęp do spersonalizowanej propozycji ugody, dotyczącej przekształcenia kredytu w złotowy oraz do projektu umowy ugody.

Sprawdź: UGODY Z PKO BP – CZY UGODA Z BANKIEM SIĘ OPŁACA?

Przedstawiona przez bank propozycja będzie stanowiła punkt wyjściowy do mediacji i podstawę do ustalenia kwoty zobowiązania pozostającego do spłaty. Wysokość raty w trakcie mediacji będzie miała jedynie charakter szacunkowy, a dokładne wyliczenia bank poda dopiero po zawarciu ugody.

Po przekształceniu kredytu na złotowy wysokość raty będzie uzależniona od kwoty kapitału pozostającego do spłaty oraz oprocentowania typowego dla kredytów w PLN.

W wariancie podstawowym ze zmienną stopą procentową wysokość oprocentowania zostanie ustalona w oparciu o historyczne poziomy wskaźnika WIBOR 3M, powiększonego o wysokość marży bankowej dla kredytów złotowych za miesiąc, w którym umowa została podpisana. Kredytobiorcy mogą również otrzymać propozycję kredytu ze stałą stopą procentową. Jeśli wysokość raty przewyższy aktualny poziom, bank ponownie zbada zdolność kredytową.

W przypadku jeśli strony dojdą do porozumienia, ugoda podpisana zostanie we wskazanym wcześniej oddziale banku. Do sfinalizowania ugody konieczne jest osobiste stawiennictwo wszystkich kredytobiorców, chyba że któryś z nich w obecności pracownika banku lub notariusza upoważnił inną osobę do reprezentowania go w trakcie tych czynności.

W mediacjach kredytobiorcę może reprezentować profesjonalny pełnomocnik, którego honorarium musi on pokryć we własnym zakresie.

Skutki zawarcia ugody z PKO BP

Po podpisaniu ugody, bank przekazuje ją do sądu powszechnego celem zatwierdzenia, dzięki czemu zyskuje ona moc ugody zawartej przed tym sądem. Po sfinalizowaniu ugody niezbędne może okazać się dostosowanie treści hipoteki do warunków ugody. Stosowny wniosek do wydziału wieczystoksięgowego sądu składa w tym zakresie bank.

Podpisanie ugody z bankiem może wywołać obowiązek podatkowy, w przypadku gdy dojdzie do umorzenia części zadłużenia z tytułu kredytu.

W świetle przepisów prawa jest to traktowane jako przychód, opodatkowany podatkiem dochodowym z zastosowaniem skali podatkowej (stawka 17% lub 32%).

Bank na koniec roku prześle do kredytobiorców i właściwego urzędu skarbowego informację PIT-11, a każdy z kredytobiorców powinien uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym.

W niektórych przypadkach przewidziane są jednak zwolnienia z podatku, w szczególności gdy kredyt był zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe, a kredytobiorcy nie korzystali dotąd z umorzenia wierzytelności z tytułu innego kredytu hipotecznego.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

1 Opinia

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz