Wyroki frankowicze

Ile trwa unieważnienie kredytu frankowego PKO BP?

Umowy o kredyty frankowe, które zostały zawarte przez PKO BP, uchodzą za jedne z trudniejszych do zakwestionowania na drodze sądowej, dlatego też zapewne z tego powodu wielu kredytobiorców zdecydowało się na podpisanie z bankiem porozumienia. Przypomnijmy, PKO BP jako pierwszy bank w Polsce wdrożył w życie rekomendacje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczące ugód w przedmiocie umów o kredyty frankowe, i choć zawarcie porozumienia z bankiem na warunkach proponowanych przez KNF nadal dla frankowiczów było mniej korzystne niż wygrana w sądzie, to obiektywnie rzecz ujmując, ugody PKO BP są jednymi z lepszych propozycji jakie frankowicze otrzymali.

Jak jednak wiadomo, wzrost stóp procentowych spowodował, że jakiekolwiek ugody tracą w tym momencie sens, bo nagle kredyt złotówkowy stał się bardziej ryzykowny i nieprzewidywalny niż kredyt frankowy, dlatego najkorzystniejsze dla posiadaczy kredytów frankowych jest pozwanie banku, gdyż tylko w ten sposób można uwolnić się od wszelkiego ryzyka. Osoby, które zdecydowały się na ten krok, gdy bank szeroko oferował ugody, dziś cieszą się z unieważnionej umowy, nie warto więc dłużej odsuwać w czasie skorzystania z tego rozwiązania.

Umowę z PKO BP można prawomocnie unieważnić już w niecałe dwa lata.

Jednym z głównych argumentów, którym banki posługiwały się by namówić kredytobiorców do podpisywania ugód był długi czas trwania postępowania sądowego, podczas gdy porozumienie można stosunkowo szybko zawrzeć, okazuje się jednak, że nawet i te bardziej problematyczne umowy można obecnie szybko unieważnić, a jak wiadomo, zysk z unieważnienia jest zdecydowanie wyższy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdyż prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego PKO BP (wzorzec umowny Nordea Habitat), uzyskała w 16 miesięcy od wniesienia pozwu.

Pozew przeciwko bankowi wniesiony został do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w październiku 2020., i Sądowi wystarczyły zaledwie trzy miesiące by umowę o kredyt frankowy unieważnić. Korzystne dla kredytobiorców orzeczenie zostało wydane w styczniu 2021 r., i wówczas Sąd stwierdził, że kwestionowana umowa zawiera niedozwolone postanowienia w zakresie denominacji oraz spreadu walutowego, a wobec braku możliwości uzupełnienia luk po usunięciu z umowy klauzul abuzywnych, umowa musiała zostać unieważniona. Bank nie zgodził się jednak z decyzją Sądu i wniósł apelację, sprawa trafiła więc do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Łódzki Sąd wydał wyrok w dniu 7 lutego 2022 r., sygn. akt: I ACa 552/21, którym w całości oddalił apelację złożoną przez bank, umowa została więc prawomocnie unieważniona.

Uzasadniając zajęte stanowisko Sąd Apelacyjny stwierdził, że zawarta umowa nie odpowiadała definicji umowy kredytu denominowanego, gdyż istotą takiego kredytu jest to, że kwota kredytu jest wyrażona w walucie obcej, a dopiero później następuje jej przeliczenie na złotówki, gdy dochodzi do wykonania umowy, zaś w przedmiotowej sprawie kredytobiorcy we wniosku wskazali wyłącznie kwotę w złotówkach. Ponadto, w umowie znalazł się zapis, że kredyt denominowany jest udzielany w złotówkach, jak również w złotówkach określone zostały inne ważne dla kredytu parametry, a więc np. wkład własny, prowizje, całkowity koszt kredytu, zabezpieczenie hipoteczne.

Dodatkowo, tabele kursowe, którymi bank posługiwał się do przeliczenia kursów wymiany nie były precyzyjne, nie określały wysokości spreadu i były odgórnie ustalane przez bank. Uwadze Sądu nie umknął również fakt, iż umowa nie była indywidualnie negocjowana z kredytobiorcami, utrzymanie jej ważności nie było więc możliwe.

Niewiele dłużej, bo tylko 3 miesiące, trwało postępowanie prowadzone przez kredytobiorców reprezentowanych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, przeciwko PKO BP w katowickich sądach, jednak po 19 miesiącach od wniesienia pozwu i tutaj umowę o kredyt frankowy udało się prawomocnie unieważnić.

Orzeczenie w drugiej instancji wydał Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 6 grudnia 2021 r., sygn. akt I ACa 124/21, wówczas bowiem, na posiedzeniu niejawnym, została oddalona apelacja złożona przez bank od orzeczenia Sądu Okręgowego. Sąd drugiej instancji w całości podzielił ustalenia dokonane przez sąd niższego rzędu, nie było więc najmniejszych wątpliwości, że umowa kredytowa nie była indywidualnie negocjowana z kredytobiorcami, a oświadczenie o akceptacji dotyczącego zmiennej stopy procentowej, które kredytobiorcy podpisali, nie jest równoznaczne z tym, że bank prawidłowo ich poinformował o zakresie ryzyka walutowego. Obowiązkiem każdego banku, który dokonuje czynności z udziałem konsumenta, jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji, które mają znaczenie dla zawarcia umowy, w sposób jasny, zrozumiały i wyczerpujący, a tego w działaniach PKO BP zabrakło.

Równie szybko z unieważnieniem umów frankowych PKO BP  radzi sobie również Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego, a przykładem jest chociażby wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 29 września 2021 r., sygn. akt: II Ca 127/21, który jest orzeczeniem prawomocny, a który został wydany w przeciągu 23 miesięcy od wniesienia pozwu. W przedmiotowej sprawie bank wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach, i trzeba przyznać, że bank ze wszystkich sił starał się podważyć kwestionowanie orzeczenie, lub przynajmniej odsunąć w czasie wydanie wyroku.

W apelacji bank wskazywał bowiem, że kredytobiorcy mogli zrezygnować z tabel kursowych banku, co oczywiście nie było prawdą, oraz wskazywano, że stosowane mechanizmy przeliczeniowe były prawidłowe i zostały indywidualnie ustalone z kredytobiorcami. Największym zaskoczeniem był jednak fakt, że w apelacji bank wnioskował o zawieszenie toczącego się postępowania do czasu wydania uchwały przez Sąd Najwyższy. Na szczęście jednak Sąd Okręgowy nawet w najmniejszym stopniu nie uwzględnił twierdzeń banku i umowa została prawomocnie unieważniona.

Do sądu tylko z dobrą kancelarią frankową.

Jak wynika z powyższego, żeby szybko unieważnić umowę kredytu frankowego, sprawę przeciwko bankowi najlepiej powierzyć doświadczonej w tym zakresie kancelarii frankowej. Nie da się ukryć, że procesy frankowe są skomplikowane, a uzyskanie prawomocnego wyroku w okresie krótszym niż 2 lata, należy uznać za sukces i dobry wynik, gdyż niestety nadal wiele procesów toczy się nawet kilka lat.

Dobre kancelarie frankowe wiedzą jak poprowadzić proces by orzeczenie uzyskać szybko, w takich postępowaniach bardzo istotne bowiem jest by nie tylko przedstawić właściwe argumenty i dowody, które zostaną uwzględnione przez sąd, lecz równie istotne jest by reprezentujący kredytobiorców prawnik umiał skutecznie walczyć z działaniami banku zmierzającymi do przedłużenia postępowania sądowego, a tego można się nauczyć tylko przez praktykę. Jeśli więc chcesz szybko pozbyć się kredytu frankowego, skorzystanie z pomocy dobrej kancelarii frankowej jest niezbędne.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz