Wyroki frankowicze

Frankowicze z BPH SA nie muszą spłacać rat tuż po złożeniu pozwu frankowego

Frankowicze zabezpieczenie roszczenia

W dniu 21 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt  I C 1157/20 udzielając kredytobiorcy zabezpieczenia roszczenia, poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych z tytułu kredytu indeksowanego kursem CHF udzielonego przez bank BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.).

W ramach rozpatrywania zażalenia złożonego przez bank na poprzednie postanowienie wydane w tej samej sprawie w dniu 14 grudnia 2020 roku, sąd utrzymał w mocy część postanowienia w zakresie dotyczącym wstrzymania obowiązku dokonywania spłat przez kredytobiorcę. Spłata rat została zawieszona na okres od 1 października 2020 roku do czasu uprawomocnienia się wyroku w tej sprawie. Zabezpieczenie roszczeń kredytobiorcy wobec banku BPH jest prawomocne.

Powyższe postanowienie potwierdza aktualną linię orzeczniczą sądów, które coraz częściej udzielają kredytobiorcom frankowym zabezpieczenia roszczeń.

Opisywany przypadek ma także charakter przełomowy, gdyż kredytobiorca uzyskał zabezpieczenie tuż po złożeniu pozwu, a dodatkowo nie spłacił jeszcze całości pożyczonego od banku kapitału.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń

Coraz częściej spotykaną praktyką jest składanie w sądzie wraz z pozwem przeciwko bankowi wniosku o zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy kredytowej lub o zapłatę nadpłat (w przypadku żądania odfrankowienia kredytu).

W przypadku kredytów walutowych stosowane są dwa rodzaje wniosków o zabezpieczenie. Pierwszy dotyczy zawieszenia spłaty rat do momentu uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie, a drugi – zajęcia rachunku banku w kwocie odpowiadającej wysokości roszczenia, powiększonej o koszty postępowania sądowego.

Wstrzymanie spłaty rat

Dla kredytobiorców frankowych szczególne znaczenie ma pierwsza forma zabezpieczenia, tj. wstrzymanie obowiązku spłaty rat do wydania przez sąd prawomocnego wyroku w sprawie.

Zawieszenie spłaty rat do końca procesu to nie tylko ulga dla kredytobiorcy, który może przez pewien czas naprawić budżet domowy nadszarpnięty spłacaniem zawyżonych rat. Takie rozstrzygnięcie ułatwia również rozliczenie stron po ewentualnym unieważnieniu przez sąd umowy (skala rozliczeń jest mniejsza).

Dodatkowo, z punktu widzenia strony powodowej pozytywne rozpatrzenie przez sąd wniosku o zabezpieczenie jest ważnym sygnałem. Wniosek o zabezpieczenie sąd bada w pierwszej kolejności i ocenia czy roszczenia w pozwie są uprawdopodobnione.

Ranking Kancelarii Frankowych

Pełnomocnik kredytobiorcy może na podstawie stanowiska sądu podtrzymać lub ewentualnie zmienić dalszą strategię procesową. Zawieszenie spłaty rat daje także kredytobiorcy komfort psychiczny, gdyż może on się skupić na dochodzeniu swoich roszczeń, bez obawy że bank będzie stosował przymus w celu wyegzekwowania rat.

Zabezpieczenie w sprawie z bankiem BPH

W opisywanej sprawie dotyczącej zabezpieczenia roszczeń wobec banku BPH z tytułu kredytu indeksowanego, reprezentująca stronę powodową Kancelaria Adwokacka Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni zarówno w pozwie, jak i we wniosku o zabezpieczenie podniosła kwestie związane z nieważnością całej umowy kredytu.

Podkreślono, że umowa narusza obowiązujące prawo, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a zawarte w niej zapisy dotyczące mechanizmu indeksacji są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta.

W ocenie strony powodowej wszystkie te przesłanki uzasadniają prawo do zwrotu świadczeń wpłaconych na rzecz banku. Jak obrazują kolejne pozytywne rozstrzygnięcia wniosków o zabezpieczenie roszczeń, taka argumentacja trafia do sędziów orzekających w sprawach frankowych.

Przeczytaj: Unieważnienie kredytu we frankach czy odfrankowienie – co się bardziej opłaca?

W omawianej sprawie sąd uznał, że zaszły dwie przesłanki warunkujące udzielenie zabezpieczenia roszczeń kredytobiorcy tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Niepewność stanu prawnego – w ocenie sądu – uzasadnia konieczność ochrony praw kredytobiorcy.

W przedmiotowej sprawie przeciwko bankowi BPH Sąd Okręgowy w Siedlcach w dniu 14.12.2020 r. zaakceptował w całości wniosek o zabezpieczenie roszczeń kredytobiorcy.

W wydanym postanowieniu, zgodnie z żądaniem strony powodowej, sąd wstrzymał obowiązek spłaty rat kapitałowo-odsetkowych od 20.10.2020 do prawomocnego zakończenia procesu, jak również zakazał bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu i przekazywania informacji o zadłużeniu kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej lub Systemu Bankowy Rejestr.

Zakaz wypowiedzenia umowy przez bank ma na celu zapobieżenie ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla kredytobiorcy, które mogłyby nastąpić po zaprzestaniu spłaty rat. Chodzi tu głównie o wypowiedzenie umowy kredytowej i złożenie przez bank pozwu do sądu.

Nieskuteczne zażalenie banku

Na powyższe postanowienie bank złożył zażalenie. Mimo to postanowieniem z dnia 20.05.2021 r. są utrzymał w mocy zabezpieczenie w  zakresie dotyczącym wstrzymania obowiązku spłaty rat przez kredytobiorcę w okresie od 1 października 2020 r. do dnia uprawomocnienia orzeczenia w niniejszej sprawie.

W pozostałym zakresie obejmującym zakaz składania przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej i zakaz przekazywania danych kredytobiorcy do rejestrów dłużników, sąd nie udzielił zabezpieczenia.

Należy tutaj zauważyć, że bank musi respektować postanowienie sądu odnośnie do zawieszenia spłaty rat do końca procesu, tym samym nie może wypowiedzieć kredytobiorcy umowy w związku z niespłacaniem kredytu i na tej podstawie nie może go także wpisać na listę dłużników.

Zabezpieczenie mimo niespłaconego kapitału

Sądy w całym kraju coraz częściej wykorzystują instytucję zabezpieczenia roszczeń w sprawach frankowych. Niezbyt często dochodzi jednak do utrzymania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, po jego zaskarżeniu przez bank.

Okolicznością, na którą warto zwrócić uwagę jest to, że kredytobiorca w momencie składania pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie nie spłacił jeszcze całości pożyczonego mu przez bank kapitału. Wiele sądów stoi na stanowisku, że zabezpieczenia roszczeń można udzielić tylko w sytuacji kiedy kredytobiorca spłaci całość kapitału.

W tym przypadku sąd nie podważył zasadności złożenia wniosku o zabezpieczenie, mimo że kapitał nie został jeszcze zwrócony bankowi w pełnym wymiarze.

Stanowisko Sądu Okręgowego w Siedlcach może wyznaczyć nowy, prokonsumencki kierunek w orzecznictwie i sądy częściej będą udzielać zabezpieczeń nawet w sytuacjach braku spłaty kapitału.

Wedle obowiązującej linii orzeczniczej, kontynuowanie spłat po oddaniu całości kapitału zaprzecza istocie postępowania o stwierdzenie nieważności umowy. Dalsza spłata rat przyczyniłaby się bowiem do bezpodstawnego wzbogacenia banku oraz zwiększenia skali rozliczeń po unieważnieniu umowy.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz