wiadomości frankowicze

Frankowicze wygrywają i unieważniają kredyty we frankach w sądach w Bydgoszczy.

Niedawna decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego w sprawie podniesienia stóp procentowych zelektryzowała rynek, a frankowiczów przyprawiła o ból głowy, gdyż po raz pierwszy od 15 lat, raty kredytów wzrosną z uwagi na wyższe oprocentowanie. Dotychczas, głównym problem posiadaczy kredytów we frankach był niepewny i ciągle wysoki kurs szwajcarskiej waluty, który spowodował, że miesięczne raty kredytów od lat utrzymują się na poziomie którego nikt się nigdy nie spodziewał, więc gdy teraz raty dodatkowo wzrosną przez wyższe oprocentowanie, wielu kredytobiorców nie będzie w stanie dłużej spłacać zaciągniętego zobowiązania. Jedynym skutecznym wyjściem z zaistniałej sytuacji jest zatem pozwanie banku o unieważnienie zawartej umowy kredytowej, tak jak zrobiło to już wiele tysięcy frankowiczów i którzy korzystne orzeczenia uzyskali m.in. w sądzie w Bydgoszczy.

Sąd w Bydgoszczy unieważnia umowy o kredyty frankowe.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy to kolejny sąd, który respektuje dotychczasowe orzecznictwo w sprawach frankowych i wydaje wyroki uwzględniające roszczenia kredytobiorców.

Kancelarie Frankowe w Bydgoszczy wygrywają szybko nawet w 21 miesięcy

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2022 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą I C 349/20, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy unieważnił umowę kredytu frankowego zawartą z Kredyt Bankiem, pozwanym w sprawie był więc bank Santander. Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego, reprezentująca kredytobiorców w przedmiotowej sprawie, nie miała łatwego zadania, gdyż umowa o kredyt frankowy została zawarta jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, więc tak naprawdę nie wiadomo było w jakim kierunku pójdzie Sąd, sprawa jednak zakończyła się po myśli kredytobiorców i Sąd stwierdził nieważność zawartego kontraktu.

Sąd zgodził się z argumentacją zaprezentowaną w pozwie i potwierdził, że kredytobiorcy nie zostali w pełni i prawidłowo poinformowani przez bank o ryzyku związanym z kredytem walutowym, ani o wszystkich aspektach zawieranej umowy. Bank co prawda przekazał kredytobiorcom dokumenty z którymi mogli się zapoznać, lecz w ocenie Sądu były to dokumenty blankietowe, które warunków umowy nie precyzowały.

Proces w sądzie pierwszej instancji trwał 21 miesięcy, zostały przeprowadzone trzy rozprawy, a Sąd zdecydował się tylko na przesłuchanie kredytobiorców, rezygnując tym samym z przesłuchania świadków wnioskowanych przez bank oraz ze sporządzenia opinii przez biegłego. Tyle więc wystarczyło by stwierdzić nieważność zawartej umowy kredytowej.

Sprawdź: Umowy frankowe sprzed wejścia Polski do UE ( 2004 r.) także można unieważnić.

Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP (Nordea-Habitat) w Bydgoszczy w 20 miesięcy

W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego wygrała również proces z PKO BP, w którym kwestionowana była umowa o kredyt hipoteczny banku Nordea. Wyrok unieważniający umowę kredytową Nordea-Habitat został wydany w dniu 13 stycznia 2022 r., a sprawa toczyła się pod sygnaturą akt: I C 899/20.

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że zawarta umowa kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, a efekt tych zapisów był taki, że kredytobiorcy nie tylko nie wiedzieli jaką kwotę muszą zwrócić do banku, lecz nawet nie mieli świadomości jaką sumę z banku w ramach kredytu otrzymają.

Ponadto, frankowiczów nikt nie poinformował o ryzyku walutowym, ani o tym, że kurs franka do którego odwołuje się umowa, to kurs sztuczny, ustalany przez bank będący kredytodawcą, a nie przez bank szwajcarski. Postępowanie trwało niecałe dwa lata, i finalnie odbyły się cztery rozprawy, co wydłużyło całe postępowanie. Najistotniejsze jest jednak to, że kredytobiorcy wygrali, a umowa została unieważniona.

Korzystnym dla kredytobiorcy wyrokiem zakończyła się również sprawa prowadzona przeciwko bankowi Millennium, kredytobiorca był w sądzie reprezentowany przez Kancelarię Adwokacką Pawła Borowskiego. Orzeczenie stwierdzające nieważność zawartego kontraktu zostało wydane w dniu 19 października 2021 r. przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (sygn. akt: I C 200/20), jest to więc kolejny przykład wygranej frankowicza w tym właśnie Sądzie.

Proces przed Sądem Okręgowym trwał 20 miesięcy, lecz wyrok zapadłby wcześniej, gdyby nie to, że Sąd chciał zawiesił postępowanie z uwagi na uchwałę Sądu Najwyższego, która wkrótce miała zostać wydana. Kredytobiorca na zawieszenie nie wyraził jednakże zgody, co okazało się bardzo dobrą decyzją, gdyż uchwała przez Sąd Najwyższy do dnia dzisiejszego nie została podjęta.

W postępowaniu odbyły się trzy rozprawy, Sąd przesłuchał kredytobiorcę, lecz oddalił wniosek dowodowy o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Finalnie Sąd uwzględnił roszczenia zgłaszane przez frankowicza, gdyż bank nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego, dążąc jedynie do szybkiego podpisania umowy przez kredytobiorcę. Umowa musiała więc zostać unieważniona.

Wyroki Sądu Okręgowego w Bydgoszczy utrzymuje wyższa instancja.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy jest dla wielu spraw frankowych sądem pierwszej instancji, więc od korzystnego dla kredytobiorcy rozstrzygnięcia, które zostało wydane przez ten Sąd, bank może złożyć apelację i w ten sposób może domagać się jego zmiany, praktyka pokazuje jednak, że sądy apelacyjne bardzo rzadko uchylają wydane w sprawach frankowych wyroki, a jeden ze wskazanych powyżej wyroków, stał się już prawomocny.

Przykładem powyższego jest orzeczenie wydane na skutek apelacji złożonej przez bank Millennium, bank musi się więc pogodzić z prawomocnym unieważnieniem umowy o kredyt frankowy. W przedmiotowej sprawie wyrok w pierwszej instancji został wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w dniu 19 października 2021 r., sygn. akt: I C 200/20, umowa o kredyt frankowy została unieważniona.

Sprawdź: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Bank od tego orzeczenia wniósł apelację, więc sprawa trafiła na wokandę Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który 6 kwietnia 2022 r. (sygn. akt I ACa 7/22), wydał wyrok, którym apelacja banku została oddalona. Sąd Apelacyjny w pełni podzielił ustalenia dokonane przez sąd pierwszej instancji, postępowanie przebiegło więc bardzo sprawnie. Sprawę w sądzie drugiej instancji również prowadziła Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego.

Unieważnienie kredytu we frankach – korzyści

W procesach z bankami frankowicze mogą domagać się unieważnienia zawartego kontraktu lub jego odfrankowienia, jednak to drugie rozwiązanie jest zdecydowanie rzadziej stosowane (około 2 procent korzystnych dla kredytobiorców wyroków dotyczy odfrankowienia), gdyż jest mniej korzystne.

Unieważnienie to natomiast jedyny sposób by:

– pozbyć się definitywnie kredytu frankowego i dłużej nie spłacać zaciągniętego zobowiązania;

– odzyskać od banku wszystkie niesłusznie wpłacone środki, a samemu oddać do banku tylko równowartość otrzymanego kapitału, bez jakichkolwiek opłat, prowizji i odsetek;

– upadło zabezpieczenie hipoteczne ustanowione na nieruchomości kredytobiorcy na rzecz banku.

Odfrankowienie powoduje natomiast, że z umowy wyeliminowane zostają zapisy odnoszące się do waluty obcej, lecz umowa kredytowa w pozostałym zakresie nadal obowiązuje, więc przez ustalony pierwotnie okres trzeba ją spłacać. Tylko unieważnienie pozwala szybko zapomnieć o kredycie frankowym, zatem warto tę możliwość wykorzystać.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz