Wyroki frankowicze

Frankowicze w Jeleniej Górze unieważniają swoje umowy kredytów we frankach

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze od dłuższego czasu prezentuje korzystną dla Frankowiczów linię orzeczniczą i masowo unieważnia wadliwe umowy frankowe. Co więcej, postępowania toczą się tam sprawnie, a wyroki zapadają zazwyczaj na pierwszej rozprawie i nierzadko w okresie poniżej roku od wniesienia pozwu. Kredytobiorcy z Jeleniej Góry mogą być pewni, że tamtejszy sąd profesjonalnie bada okoliczności udzielania kredytów frankowych i dostrzega wszelkie nieprawidłowości, jakich dopuszczały się banki w stosunku do konsumentów. Dotyczy to zwłaszcza niedopełniania wobec klientów obowiązków informacyjnych, a nawet wprowadzania ich w błąd co do bezpiecznego charakteru kredytu waloryzowanego kursem obcej waluty. Sędziowie z Jeleniej Góry są na tyle doświadczeni, że potrafią przeciwdziałać taktyce banków wymierzonej w przewlekanie postępowań, a nieistotne dla sprawy dowody pomijają, co znacząco skraca czas oczekiwania na wyrok. Dzięki temu, wielu posiadaczy kredytów frankowych w Jeleniej Górze szybko może cieszyć się z korzystnego wyroku.

  • Kredytobiorcy z Jeleniej Góry i z innych miast nie mają już powodów, aby zwlekać z decyzją o pozwaniu banku w związku ze swoim kredytem frankowym. Orzecznictwo sądów jest wyraźnie prokonsumenckie, co widać także po wyrokach wydawanych przez sąd w Jeleniej Górze. Około 95 proc. spraw kończy się wygraną Frankowiczów, a wyroki zapadają coraz szybciej.

 

  • Przed Frankowiczami ciężkie czasy, bo na skutek wybuchu wojny na Ukrainie kurs szwajcarskiej waluty będzie bił kolejne rekordy. Dodatkowo Szwajcarzy nie są już zainteresowani słabą walutą i mogą przeprowadzać interwencje na rynku walutowym w celu umocnienia franka. Odbije się to niekorzystnie na relacji CHF względem złotówki, w wyniku czego kredytobiorcy będą płacili jeszcze wyższe raty.

 

  • Bardzo złą informacją dla Frankowiczów jest porzucenie przez Szwajcarię polityki ujemnych stóp procentowych. W dniu 16 czerwca miała miejsce pierwsza z serii podwyżek, która wywindowała główną stopę z poziomu -0,75 proc. do -0,25 proc. Prawdopodobnie już na kolejnym, wrześniowym posiedzeniu szwajcarskiego banku centralnego dojdzie do następnej podwyżki i stopy procentowe w Szwajcarii nie będą już ujemne. Przewiduje się, że docelowo mogą urosnąć do poziomu +1-1,5 proc.

 

  • Jedynym sposobem na pozbycie się toksycznego zadłużenia w CHF jest pozwanie banku i domaganie się w sądzie unieważnienia umowy. Warto iść śladem tych Frankowiczów, którzy już mogą cieszyć się z korzyści z wygranej. Unieważnienie umowy kredytowej to najbardziej opłacalny dla kredytobiorcy sposób rozstrzygnięcia sporu. Przede wszystkim pozwala pozbyć się całkowicie toksycznego zadłużenia oraz obciążenia nieruchomości hipoteką. Można także osiągnąć dodatkowe spore zyski na różnicach kursowych (jeżeli raty były spłacane bezpośrednio w walucie) oraz na ustawowych odsetkach za zwłokę, które są aktualnie na rekordowo wysokim poziomie 11,5 proc. i będą dalej rosły wraz z kolejnymi podwyżkami stóp przez RPP.

 

  • Poniżej przedstawiamy cztery sprawy zakończone wygraną kredytobiorców frankowych w Jeleniej Górze.

Dlaczego pozwanie banku to obecnie najlepsze wyjście?

Frankowicze w przeszłości doświadczyli już jak na ich portfelach może odbić się rosnący kurs franka. Szczególnie dotkliwe dla nich były konsekwencje uwolnienia kursu CHF w styczniu 215 roku, co przeszło do historii jako „czarny czwartek”. Niestety nie można wykluczyć, że naprawdę trudne czasy dopiero przed nami. Kurs CHF będzie się dalej umacniał, bo sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie jest niepewna, głównie za sprawą wojny na Ukrainie.

Frank szwajcarski w momentach kryzysowych jest taktowany jako tzw. bezpieczna przystań, która przyciąga inwestorów z całego świata, a to z kolei powoduje jego aprecjację. Analitycy rynkowi są zgodni, że kurs CHF będzie dalej rósł i nie ma co liczyć na zahamowanie, a tym bardziej na odwrócenie tej tendencji. Tym bardziej, że Szwajcarzy walczą z inflacją i aktualnie są zainteresowani mocnym frankiem.

Skutki umocnienia helweckiej waluty odczują osoby spłacające kredyty hipoteczne, gdyż urośnie nie tylko rata kredytowa, ale też wartość całego zadłużenia. W wielu przypadkach saldo zadłużenia w PLN  nadal będzie przekraczało kwotę nominalną kredytu, pomimo regularnej spłaty rat przez kilkanaście lat. Dodatkowym ciosem dla Frankowiczów będą wyższe odsetki od kredytu, na skutek rosnących w Szwajcarii stóp procentowych.

Jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji jest pozwanie banku i domaganie się unieważnienia umowy. Orzecznictwo polskich sądów jest już mocno ugruntowane w sprawach frankowych i około 95 proc. spraw kończy się wygraną kredytobiorców. Dodatkowo procesy toczą się teraz znacznie krócej niż kilka lat temu, a prawomocny wyrok w okresie poniżej 2 lat to już nie rzadkość.

Jakie korzyści z unieważnienia umowy o kredyt we frankach?

Unieważnienie umowy kredytowej oznacza przede wszystkim całkowite pozbycie się toksycznego zadłużenia we franku. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku nie trzeba dalej spłacać rat, a z bankiem należy rozliczyć się tylko do wysokości pożyczonego kapitału, bez odsetek. W wielu przypadkach kwota nominalna kredytu została już w całości oddana w ratach i to bank będzie musiał kredytobiorcy zwrócić nadpłatę.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę stanowi tytuł do wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości, którą odtąd można swobodnie dysponować.

Na wyroku unieważniającym umowę można też zyskać dodatkowe, całkiem pokaźne zyski na różnicach kursowych oraz na ustawowych odsetkach za opóźnienie. Kredytobiorcom, którzy spłacali od pewnego momentu raty bezpośrednio w walucie, bank musi zwrócić kwotę w CHF lub równowartość w złotych przeliczoną według aktualnego średniego kursu NBP. Obecnie kurs CHF jest znacznie wyższy niż było to w latach minionych, dlatego można sporo zarobić na różnicach kursowych.

Kolejne benefity dla Frankowiczów, którzy zdecydowali się już pozwać bank albo wkrótce to zrobią, to ustawowe odsetki za opóźnienie. W przypadku prawomocnego wygrania sprawy przez kredytobiorcę, bank jest zobligowany zapłacić mu odsetki za zwłokę naliczane od kwoty roszczeń z pozwu za okres od dnia doręczenia pozwu drugiej stronie sporu do momentu wydania wyroku.

Po ostatniej czerwcowej podwyżce stóp przez RPP, stawka ustawowych odsetek za zwłokę wynosi aż 11,5 proc. i będzie dalej rosła. Dla kredytu o wartości 200 tys. zł, który został unieważniony w wyniku sprawy sądowej toczącej się dwa lata, odsetki za opóźnienie wyniosą ok. 27,5 tys. zł.

Przykłady szybkich wygranych Frankowiczów w Jeleniej Górze

Sprawy Frankowiczów w Jeleniej Górze idą bardzo dobrze, pod warunkiem że posiadają wsparcie doświadczonej kancelarii frankowej. Oto cztery sprawy zakończone w Jeleniej Górze szybkimi unieważnieniami umów kredytowych w czasie od 9 do 13 miesięcy, gdzie kredytobiorców reprezentowała jedna z najlepszych w kraju kancelarii frankowych – Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski z siedzibą we Wrocławiu.

Unieważnienie kredytu BGŻ/BNP Paribas w Jeleniej Górze w 9 miesięcy

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wyrokiem do sprawy o sygn. akt I C 872/20 ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego banku BGŻ (obecnie BNP Paribas). Postępowanie trwało zaledwie 9  miesięcy i zakończyło się po 1 rozprawie.

Sąd w Jeleniej Górze uznał, że zawarta w umowie klauzula denominacyjna ma charakter niedozwolony. Ponadto wskazał na szereg nieprawidłowości w działaniach banku podczas zawierania rzeczonej umowy. Bank nie poinformował konsumenta w sposób wystarczający o ryzyku walutowym, wprost przeciwnie – wprowadził go w błąd sugerując, że kurs CHF może wzrosnąć maksymalnie o kilkanaście procent.

Przedstawiciele banku nie wyjaśnili też dostatecznie na czym polega mechanizm denominacji i nie poinformowali, że na skutek wzrostu wartości kursu urośnie nie tylko kapitałowa część raty, ale także odsetki i marża naliczane od salda zadłużenia. Za niedopuszczalne sąd uznał zastąpienie wadliwych klauzul przeliczeniowych innymi zapisami, w konsekwencji konieczne było uznanie umowy za nieważną w całości. Na korzystnym wyroku klient Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski zyskał kwotę ok. 222 tys. zł.

Unieważnienie umowy mBanku w Jeleniej Górze w 11 miesięcy

Kolejna sprawa (sygn. akt I C 490/20) prowadzona przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski zakończyła się w dniu 10 marca 2021 r. unieważnieniem przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze umowy kredytowej mBanku pn. „Multiplan”. Sprawa toczyła się zaledwie 11 miesięcy.

Na krótki czas oczekiwania na wyrok wpływ miały decyzje sądu o pominięciu dowodu z przesłuchania strony pozwanej, a także świadka banku, który nie brał udziału w podpisywaniu rzeczonej umowy. Dodatkowo sąd zrezygnował z przeprowadzania dowodu z opinii biegłego, co wpłynęłoby na wydłużenie postępowania. Sąd uznał, że wystąpiły przesłanki do zakwalifikowania zawartej w umowie klauzuli indeksacyjnej do niedozwolonych postanowień umownych. Ponadto, klauzula ta nie spełniała wymogów transparentności zgodnie ze standardami przepisów krajowych i unijnych.

Klienci nie byli bowiem w stanie w jej oparciu ustalić wysokość zobowiązania, ani też przewidzieć skutków ekonomicznych decyzji o zaciągnięciu kredytu waloryzowanego kursem CHF. Pozwany bank nie dopełnił też wobec klientów obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka kursowego oraz przemilczał jaki wpływ ma wzrost kursu waluty na rzeczywiste oprocentowanie kredytu. Klienci Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski zyskali na korzystnym wyroku kwotę 165 tys. złotych.

Unieważnienie kredytu Polbanku/Raiffeisen Bank w Jeleniej Górze w 11 miesięcy

W dniu 22 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze na posiedzeniu niejawnym do sprawy o sygn. akt I C 51/20 unieważnił umowę kredytu frankowego zawartą przez klientów Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank). Postępowanie w I instancji toczyło się zaledwie 11 miesięcy.

Na szybkie tempo wydania wyroku wpływ miały decyzje sądu o oddaleniu dowodu z zeznań świadków banku, którzy nie byli obecni przy zawieraniu umowy, pominięciu dowodu z przesłuchania pozwanego oraz oddaleniu wniosku dowodowego z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości.

Sąd dał wiarę zeznaniom powodów, którzy czuli się oszukani przez bank, gdyż zostali wmanewrowani w kredyt frankowy (pierwotnie zamierzali zaciągnąć kredyt złotowy) i przekazano im nieprawdziwe prognozy co do możliwości wzrostu kursu CHF i stabilności szwajcarskiej waluty. Wyrok unieważniający umowę oznacza, że kredytobiorcy są winni bankowi tylko ok. 20 tys. zł, a nie jak twierdzi bank blisko 200 tys. zł.

Unieważnienie umowy mBank w Jeleniej Górze w 13 miesięcy

W dniu 5 maja 2022 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ustalił nieważność umowy frankowej mBanku pn. „Multiplan” z tzw. „Starego Portfela” oraz zasądził na rzecz klientki Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski kwotę pond 165,5 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Sprawa o sygn. akt I C 603/21 toczyła się 13 miesięcy, a w międzyczasie odbyła się 1 rozprawa.

Dla sądu podstawą uznania umowy kredytowej za nieważną był niedozwolony charakter klauzuli indeksacyjnej. Postanowienia umowne nie były przedmiotem indywidualnych uzgodnień, gdyż umowa została podpisana na przedłożonym przez bank wzorcu umownym. Sąd uznał także, że bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka walutowego, a postanowienia umowy odnoszące się do klauzuli waloryzacyjnej nie spełniały warunku transparentności. Klientka Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski zyskała na korzystnym wyroku ok. 161 tys. zł.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz