wiadomości frankowicze

Dobra kancelaria potrzeba jest do wygrania sprawy frankowej ale też do REALIZACJI wyroku

Spory frankowe weszły w kolejną fazę. Frankowicze uzyskują coraz więcej prawomocnych wyroków unieważniających umowy kredytowe. Wygrana w sądzie nie zawsze oznacza koniec sporu, bo banki często nie respektują prawomocnych orzeczeń i dalej wykonują umowy kredytowe według harmonogramu, ściągając środki z rachunku przeznaczonego do obsługi kredytu. Pełnomocnicy banków także nie dają za wygraną i składają do Sądu Najwyższego skargi kasacyjne wraz z wnioskami o wstrzymanie wykonalności wyroków. Gros takich skarg jest przez SN oddalana, ale także na tym etapie kredytobiorca potrzebuje pomocy prawnika. Wsparcie dobrej kancelarii frankowej jest niezbędne nie tylko do wygrania sprawy w sądzie, ale także do wyegzekwowania wyroku i przy rozliczaniu się z bankiem.

  • Kredytobiorcy wygrywający w sądach sprawy z bankami muszą być przygotowani na podjęcie szeregu działań po uprawomocnieniu się wyroku. Dotyczy to m.in. uzyskania klauzuli wykonalności wyroku, wykreślenia hipoteki banku czy potrącenia wzajemnych świadczeń.
  • Na etapie po zakończeniu procesu sądowego także konieczne jest wsparcie doświadczonego prawnika, który pomoże wyegzekwować od banku wykonanie wyroku.
  • Banki dokładają wszelkich starań aby wydłużać procesy i utrudniać wykonywanie wyroków. Najczęstsze sztuczki banków to składanie skarg kasacyjnych z wnioskami o wstrzymanie wykonalności wyroków, zgłaszanie zarzutów zatrzymania, odmowa wydania listu mazalnego czy wykreślenia danych kredytobiorcy z rejestru BIK.
  • Pomimo mnożonych problemów, doświadczona kancelaria jest w stanie poradzić sobie z bankami nierespektującymi prawomocnych wyroków. Przykładem może być sprawa XXV C 1287/17 dotycząca klientów Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, którym Santander Bank Polska odmówił wydania listu mazalnego i zwlekał z usunięciem nieprawdziwych danych z rejestru BIK. Pomimo to kredytobiorcy pozbyli się obciążenia na nieruchomości w postaci hipoteki i naprawili swoją historię kredytową w BIK.

Co trzeba wykonać niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnego wyroku?

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową to niewątpliwie wygrana z bankiem, ale po wydaniu przez sąd rozstrzygnięcia kredytobiorca musi wykonać szereg czynności aby doprowadzić do wykonania wyroku. W związku z nową praktyką polegającą na masowym składaniu przez pełnomocników banków skarg kasacyjnych do SN wraz z wnioskami o wstrzymanie wykonalności wyroków, po uzyskaniu orzeczenia trzeba się pospieszyć, tak aby zdążyć zabezpieczyć swoje interesy zanim bank podejmie kroki, które utrudnią prowadzenie egzekucji.

Czynności po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu:

  1. Złożenie do sądu wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności – tylko wyrok wykonalny pozwala na wszczęcie egzekucji.
  2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego zanim bank złoży do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku – prawomocny wyrok opatrzony klauzulą wykonalności stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli bank będzie szybszy i uzyska akceptację wniosku o wstrzymanie wykonalności wyroku zanim kredytobiorca skieruje sprawę do komornika, egzekucja wyroku nie będzie możliwa. Jeżeli natomiast SN zdecyduje o wstrzymaniu wykonalności już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, zabezpieczone do tej pory środki komornik przekaże na rachunek depozytowy. 
  3. Wypowiedzenie bankowi pełnomocnictwa do potrącania z rachunku kwot tytułem spłaty kredytu – wiele banków nie respektuje prawomocnych wyroków sądów stwierdzających nieważność umowy i pobiera nadal środki z rachunku dedykowanego do spłaty kredytu. Czynności te banki wykonują na podstawie pełnomocnictw udzielanych im zwykle na etapie podpisywania umowy kredytowej. Aby przerwać nieprawne pobieranie środków trzeba wypowiedzieć bankowi pełnomocnictwo do potrącania z rachunku kwot tytułem spłaty kredytu, a dodatkowo warto wyczyścić rachunek do zera.
  4. Wystąpienie do banku o wydanie listu mazalnego potrzebnego do wykreślenia hipoteki – kwit mazalny jest dokumentem bankowym mającym formę oświadczenia wierzyciela, potwierdzającym że zobowiązanie zostało spłacone. Jest to dokument składany do wydziałów wieczystoksięgowych sądów wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Także i w tym przypadku banki utrudniają kredytobiorcom pozbycie się zabezpieczenia na nieruchomości w formie hipoteki i odmawiają wydania listu mazalnego powołując się np. na złożenie do SN skargi kasacyjnej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności prawomocnego wyroku. Kredytobiorcy nie są w tej sytuacji bezsilni, bo podstawą do wykreślenia hipoteki może być prawomocny wyrok sądu unieważniający umowę.
  5. Złożenie do wydziału wieczystoksięgowego właściwego sądu wniosku o wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości – aby uwolnić nieruchomość od obciążenia hipoteką i móc nią swobodnie dysponować, trzeba złożyć do sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta wniosek o wykreślenie hipoteki. Do wniosku trzeba dołączyć wydany przez bank list mazalny, a w razie odmowy wydania tego dokumentu – prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy. Zgodnie z uchwałą SN nr III CZP 28/21 z dnia 08.09.2021 r., stwierdzenie w sentencji prawomocnego wyroku nieważności umowy kredytowej jest wystarczającą podstawą do pozbycia się wpisu hipotecznego z księgi wieczystej nieruchomości. W gorszej sytuacji są kredytobiorcy, którzy uzyskali wyrok stwierdzający tylko przesłankowo, że umowa jest nieważna, bo w takiej sytuacji sąd wieczystoksięgowy może odmówić wykreślenia hipoteki. Termin rozpoznawania wniosków o wykreślenie hipoteki zależy od sądu. W Warszawie może to trwać aż 12 miesięcy, w Piasecznie – 6 miesięcy (przykładem sprawa o sygn. akt XXV C 1287/17), a w Gliwicach zdarza się to nawet w ciągu 16 dni od złożenia wniosku, tak jak było w sprawie o sygn. akt I ACa 427/20 prowadzonej przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.
  6. Złożenie wniosku o potrącenie wzajemnych wierzytelności – w związku z kontrowersyjnym stanowiskiem Sądu Najwyższego uznającym umowy kredytowe za umowy wzajemne, co zostało wyrażone w uchwałach III CZP 11/20 z 16 lutego 2021 r. oraz III CZP 6/21 z dnia 7 maja 2021 r., banki składają zarzuty zatrzymania, w wyniku których wykonanie wyroku jest uzależnione od zwrotu przez kredytobiorcę całości kwoty kredytu. Dla większości kredytobiorców natychmiastowa spłata kilkuset tysięcy złotych jest awykonalna, dlatego w sytuacji jeśli sąd uwzględni zarzut zatrzymania, konieczne jest złożenie przez strony oświadczenia o potrąceniu kwot. Kwota zasądzona wyrokiem na rzecz kredytobiorcy oraz roszczenie banku o zwrot kredytu ulegają wówczas kompensacji i tylko strona, która jest winna więcej musi oddać różnicę.

Pomoc dobrego prawnika niezbędna do realizacji wyroku

Wybierając kancelarię do obsługi swojej sprawy frankowej trzeba koniecznie dowiedzieć się, czy umowa na obsługę prawną sprawy obejmuje także pomoc w wyegzekwowaniu wyroku. Dobre kancelarie frankowe otaczają klienta opieką prawną nie tylko na etapie procesu sądowego ale również pomagają mu w innych czynnościach po wyroku, takich jak wykreślenie hipoteki czy rozliczenie się z bankiem.

Oprócz wymienionych wyżej działań, które trzeba podjąć po pomyślnym zakończeniu procesu, trzeba liczyć się także z tym, że bank może piętrzyć inne trudności. Jednym z częstszych problemów jest odmawianie wykreślenia danych o zadłużeniu z rejestru BIK.

Banki są zobowiązane do złożenia stosownego wniosku w ciągu 14 dni od momentu zapadnięcia prawomocnego wyroku. Zwlekając z wykonaniem tej czynności narażają się na grzywnę nawet w wysokości 30 tys. zł. Pomimo to zdarzają się takie sytuacje, z których wybawić kredytobiorcę może tylko doświadczony prawnik z dobrej kancelarii frankowej.

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni bank po uprawomocnieniu się wyroku odmówił wydania kredytobiorcom listu mazalnego oraz wykreślenia danych o zadłużeniu z BIK. Dzięki skutecznym działaniom podjętym przez prawników kancelarii sprawa zakończyła się pomyślnie.

Santander Bank utrudniał wykonanie wyroku

Sprawa o sygn. akt XXV C 1287/17 zakończyła się wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2020 roku unieważniającym umowę frankową dawnego Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska). Bank nie zdecydował się na złożenie apelacji od tego wyroku, dlatego uległ on uprawomocnieniu. Pomimo że sprawa potoczyła się w sądzie gładko, później bank utrudniał klientom Kancelarii Sosnowski wyegzekwowanie wyroku.

Santander Bank Polska, już po wydaniu prawomocnego wyroku skierował z naruszeniem przepisów prawa bankowego wniosek do BIK o dokonanie wpisu na temat rzekomego zadłużenia kredytobiorców w wysokości 4 tys. zł. Tymczasem w momencie wydania wyroku kredytobiorcy posiadali już nadpłacony kapitał kredytu o kwotę 12 tys. zł. Podjęta została batalia o unieważnienie przedmiotowego wpisu.

Bank odmawiał zamknięcia rachunku kredytu i usunięcia nieprawdziwych danych z rejestru dłużników. Uczynił to dopiero po interwencji prawników z Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, którzy złożyli wezwanie, w wyniku czego reklamacja została uwzględniona przez bank.

W tej sprawie bank odmówił również wydania kredytobiorcom listu mazalnego. Pomimo to podjęte zostały działania w kierunku wykreślenia hipoteki umownej banku ustanowionej w kwocie 1.158.320 zł na kredytowanej nieruchomości. W lipcu 2021 roku do Sądu Rejonowego w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych skierowany został wniosek o wykreślenie hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego nieważność umowy kredytowej.

W dniu 10 stycznia 2022 roku, czyli po około 6 miesiącach od złożenia wniosku, sąd w Piasecznie dokonał stosownego wpisu wykreślającego hipotekę. Walka kredytobiorców z bankiem zakończyła się zwycięstwem na wszystkich płaszczyznach pomimo stwarzanych przez stronę przeciwną trudności.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]