wiadomości frankowicze

Frankowicze i Kredyty we Frankach Millennium Bank – czyli wszystko co musisz wiedziec o pozwaniu banku w 2024

Sytuacja Frankowiczów z Banku Millennium jeszcze bardziej poprawiła się w 2023 roku, między innymi na skutek wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. do sprawy C-520/21 oraz postanowienia TSUE z dnia 11 grudnia 2023 r. do bliźniaczej sprawy C-756/22. Oba postępowania toczące się na forum unijnego Trybunału dotyczyły sporu Frankowicza z Bankiem Millennium. Po tych orzeczeniach jasne stało się, że banki frankowe nie mają prawa dochodzić z tytułu nieważnych umów ani wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ani waloryzacji, ani też innej formy rekompensaty. Bank Millennium w ostatnim okresie zrezygnował z pozywania kredytobiorców o dodatkowe roszczenia (wysyła jedynie wezwania do zwrotu kapitału kredytu), co oznacza że w 2024 roku nie trzeba się już bać kontrpozwów. Pozwanie banku praktycznie nie wiąże się też z ryzykiem przegranej, jeśli kredytobiorcy przysługuje status konsumenta. Od roku 2015 do końca września roku 2023 zapadło 2.570 wyroków prawomocnych w sprawach dotyczących kredytów frankowych Banku Millennium, z czego bankowi udało się wygrać zaledwie 61 spraw (2,37%). Postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące sporów sądowych z Bankiem Millennium, tak aby pozywając bank w 2024 roku uniknąć niespodzianek. 

  • Bank Millennium należy do pierwszej trójki najczęściej pozywanych przez Frankowiczów banków. Na koniec września 2023 roku w sądach toczyło się przeciwko niemu blisko 21,5 tys. spraw. Do tego czasu sądy wydały ponad 2,5 tys. prawomocnych wyroków w sprawach umów frankowych Banku Millennium, z czego bank wygrał tylko 2,37% spraw.
  • Procesy sądowe przeciwko Bankowi Millennium są na ogół dwuinstancyjne. Bank nie rezygnuje ze składania apelacji pomimo że przegrywa prawomocnie ponad 97% spraw.
  • Po ostatnich porażkach na forum TSUE Bank Millennium zrezygnował z roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub waloryzację, bo takie roszczenia nie należą mu się. Ostatnie wezwania do zapłaty opiewają tylko na kwotę kapitału kredytu, czym bank broni się przed przedawnieniem roszczeń i próbuje zastraszyć resztę Frankowiczów.
  • Rozliczenia z Bankiem Millennium po prawomocnej wygranej zazwyczaj przebiegają bez komplikacji. Bank nie utrudnia rozliczeń, tak więc dobre kancelarie frankowe szybko doprowadzają do zakończenia sporu na wszystkich płaszczyznach i do wykreślenia hipoteki banku.
  • Korzyści z unieważnienia w sądzie umowy kredytowej Banku Millennium każdorazowo idą w setki tysięcy złotych. W 2023 roku wyroki prawomocne zapadały nierzadko w czasie około 2 lat (przykłady spraw na końcu artykułu). Po grudniowych wyrokach TSUE jest szansa na to, że w 2024 roku sprawy będą kończyć się jeszcze szybciej.

Statystyki w sprawach frankowych – liczba wyroków oraz ilość pozwów

Na początek nieco statystyk pokazujących jaka jest aktualna pozycja Frankowiczów w sporach sądowych z bankami. W ostatnich kilku latach przybywa wyroków prawomocnych, czyli takich które kończą spór sądowy i pozwalają rozliczyć się z bankiem oraz wykreślić hipotekę. W 2021 roku sądy wydały 2.780 wyroków prawomocnych, z czego korzystnych dla kredytobiorców było 95%. W 2022 roku wyroków prawomocnych było zdecydowanie więcej, bo aż 9.596, a wygraną Frankowiczów zakończyło się 97% spraw. Natomiast rok 2023 jest rekordowy, bo tylko w ciągu pierwszych 9 miesięcy br. zapadło 11.187 prawomocnych rozstrzygnięć, z czego 97% stanowiły wygrane kredytobiorców (w tym 93,3% to unieważnienia umów, a 3,6% to odfrankowienia kredytów).

Jak na tym tle prezentuje się Bank Millennium? Bank ten zalicza się do pierwszej trójki najczęściej pozywanych banków frankowych. Na koniec września 2023 roku w sądach toczyło się 21.484 spraw z powództwa Frankowiczów przeciwko temu bankowi (19.849 dotyczyło umów Banku Millennium, a 1.635 umów przejętego przez niego Euro Banku). Warto tutaj dodać, że bank można pozwać zarówno w trakcie spłaty kredytu, kiedy umowa jest czynna, jak i po całkowitej spłacie.

Od roku 2015 do końca III kwartału br. zapadły 2.570 prawomocne wyroki w sprawach dotyczących umów Banku Millennium, z czego bank wygrał tylko 61 spraw (2,37%), 1731 zakończyło się unieważnieniem umowy lub odfrankowieniem, w 726 doszło do zawarcia ugody, a 52 sprawy zostały umorzone.

Jak wygląda procesowanie się z Bankiem Millennium?

Postawa Banku Millennium jest podobna jak w przypadku reszty banków frankowych. Oznacza to, że proces jest na ogół dwuinstancyjny, bo bank nie rezygnuje z prawa do apelacji od niekorzystnych wyroków sądów I instancji.

Z reguły kredytobiorca jest wzywany przez sąd do udziału w rozprawie tylko jeden raz. Dobre kancelarie frankowe przygotowują swoich klientów do udziału w rozprawie i podpowiadają jakie pytania mogą paść ze strony pełnomocników banku, więc należy to potraktować jako standardową procedurę.

Zdarza się, że w toku procesu z kredytobiorcami kontaktują się telefonicznie konsultanci banku proponując zawarcie niekorzystnej ugody. Przykładowo oferują obniżenie wykreowanego przez bank salda zadłużenia, jednak nie wspominają, że równolegle zmianie ulegnie wskaźnik oprocentowania (niski SARON zastąpi wysoki WIBOR). Odbywa się to celowo z pominięciem pełnomocników kredytobiorców, co świadczy o nieczystych intencjach banku, który doskonal wie, że klient jest reprezentowany przez prawnika. W takich przypadkach najlepiej skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem i spokojnie czekać na prawomocny wyrok sądu. W razie unieważnienia umowy przez sąd korzyści kredytobiorcy są kilkakrotnie wyższe niż z zawarcia ugody.

Czy trzeba obawiać się wysyłanych przez bank wezwań do zapłaty?

Wraz z końcem roku banki frankowe, w tym Bank Millennium, rozsyłają do procesujących się z nimi kredytobiorców wezwania do zapłaty. Do niedawna banki domagały się nie tylko zwrotu kapitału kredytu ale także zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału lub waloryzacji kwoty kapitału. Po wyroku TSUE do sprawy C-520/21 i po postanowieniu do sprawy C-756/22, które dotyczyły kredytu frankowego Banku Millennium, bank ten w ostatnim czasie wysyła wezwania do zapłaty obejmujące wyłącznie kwotę kapitału kredytu. Nie należy w takiej sytuacji panikować, lecz trzeba skontaktować się z prawnikiem, który przygotuje stosowną odpowiedź.

Wezwania do zapłaty służą z jednej strony przerwaniu biegu 3-letniego okresu przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału kredytu, a z drugiej strony – mają wywołać określony efekt psychologiczny (zniechęcić resztę Frankowiczów do składania pozwów). Pełnomocnicy kredytobiorców dysponują szeregiem argumentów, które wykorzystują do obrony przed wezwaniami do zapłaty. Przede wszystkim wskazują, że wezwania są przedwczesne i pozorne, bo bank z jednej strony twierdzi że umowa jest ważna, a z drugiej – domaga się zwrotu kapitału, tak jakby umowa była nieważna. Formą obrony przed roszczeniami banku jest także złożenie oświadczenia o potrąceniu roszczeń banku z roszczeniami kredytobiorcy lub zgłoszenie zarzutu zatrzymania.

Trzeba też wspomnieć, że po ostatnim wyroku TSUE do sprawy C-28/22 z 14 grudnia 2023 roku wciąż otwartą kwestią jest od kiedy należy liczyć 3-letni termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału. Jeżeli sądy zaczną przyjmować, że roszczenia banków przedawniają się już z chwilą wpisu postanowień do rejestru klauzul abuzywnych UOKiK, to Bank Millennium może mieć spore problemy z odzyskaniem kapitału. Klauzule indeksacyjne z umów tego banku figurują w tym rejestrze już od 2012 roku. Tymczasem pierwsze wezwania do zapłaty banki zaczęły wysyłać w celu przerwania biegu przedawnienia dopiero z końcem 2021 roku.

Jak przebiega rozliczenie się z Bankiem Millennium po prawomocnej wygranej?

Bank Millennium nie utrudnia rozliczeń po prawomocnym wyroku. Dobre kancelarie frankowe pomagają jednak swoim klientom załatwić wszelkie formalności po unieważnieniu umowy, tak aby pozbyć się w całości toksycznego zadłużenia i uwolnić nieruchomość od obciążenia hipoteką. W sytuacji gdyby bank utrudniał rozliczenia (co należy do wyjątków), sprawa jest kierowana do egzekucji komorniczej.

Po ogłoszeniu prawomocnego wyroku kancelarie na ogół składają wniosek o uzasadnienie wyroku oraz o nadanie mu klauzuli wykonalności i klauzuli prawomocności. W międzyczasie kredytobiorca kompletuje dokumenty potrzebne do wykazania ile wpłacił do banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych, opłat, prowizji i ubezpieczeń, które w całości podlegają zwrotowi po prawomocnym unieważnieniu umowy. Bank Millennium wydaje zaświadczenia elektronicznie (poprzez bankowość internetową) i dobrze jest postarać się o nie tuż przed spodziewanym wydaniem przez sąd prawomocnego wyroku. Na podstawie tych dokumentów wyliczana jest kwota należności wobec banku i dokonywane jest rozliczenie wzajemnych roszczeń stron. Kwota wpłat dokonanych przez kredytobiorcę jest rozliczana z kwotą kapitału kredytu (nominalna kwota, bez odsetek). Odbywa się to albo na podstawie oświadczenia o potrąceniu wywołującego skutek w postaci umorzenia wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej, albo na podstawie porozumienia kompensacyjnego.

Kolejnym etapem po rozliczeniu finansowym jest wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości. Wystarczy złożyć do sądu wieczystoksięgowego prosty wniosek, który jest wypełniany przez kancelarię lub robi to kredytobiorca w oparciu o wskazówki prawnika. Do wniosku dołączany jest list mazalny (oświadczenie banku o zakończeniu kredytu) lub odpis wyroku z klauzulą prawomocności.

Przykłady wygranych z Bankiem Millennium

W celu zobrazowania jak może przebiegać sprawa sądowa przeciwko Bankowi Millennium oraz ile można zyskać w wyniku prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej, warto prześledzić dwie sprawy zakończone w ostatnich miesiącach prawomocnymi wyrokami.

Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium w Warszawie w 25 miesięcy. Korzyść z wyroku ponad 176 tys. zł

W dniu 5 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w ramach postępowania o sygn. VI ACa 962/22 oddalił apelację Banku Millennium od niekorzystnego dla niego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2022 r. do sprawy o sygn. XXVIII C 5336/21. Sąd I instancji stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna i na rzecz kredytobiorców zasądził łącznie kwotę 176.278,64 zł. Sąd II instancji utrzymał ten wyrok w mocy i zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.

Sprawa zakończona prawomocnym unieważnieniem umowy Banku Millennium trwała w dwóch instancjach sądowych łącznie 2 lata i 1 miesiąc. Zarówno w I jak i w II instancji odbyła się tylko jedna rozprawa. Kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie umowy frankowej Banku Millennium w Lublinie w 2,5 roku. Zysk z wyroku 288 tys. zł

W dniu 4 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, wydając prawomocny wyrok do sprawy o sygn. I ACa 366/23, oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 1 grudnia 2022 r. do sprawy o sygn. I C 430/21. Sąd I instancji uznał umowę kredytową Banku Millennium z 2008 roku za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądził kwoty 155.312,84 zł oraz 32.644,04 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie plus zwrot kosztów procesu. Sąd II instancji podtrzymał ten wyrok, tym samym umowa kredytowa stała się prawomocnie nieważna.

W dwóch instancjach sądowych sprawa toczyła się łącznie 2,5 roku. Zysk kredytobiorców z prawomocnego unieważnienia umowy wyniósł 288 tys. zł. Sprawę prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz