poradnik frankowicza

Do którego sądu najlepiej złożyć pozew za kredyt we frankach?

Wygranie sprawy dotyczącej kredytu frankowego zależy od kilku czynników, i choć najistotniejszym z nich jest dobry i sprawny pełnomocnik, który w postępowaniu sądowym będzie cię reprezentować, to jednak dużo zależy również od tego jaki sąd będzie twoją sprawę rozpoznawać.

Musisz bowiem wiedzieć, że obowiązujące przepisy nie obligują sądów powszechnych do uwzględniania podczas wyrokowania orzecznictwa innych sądów, lecz jest wręcz przeciwnie, oznacza to więc, że każdy sąd wydaje wyrok niezależnie, wedle własnych poczynionych ustaleń i przeprowadzonej oceny prawnej.

Owszem, w przypadku spraw frankowych z łatwością można zauważyć, iż w większości przypadków wyroki są korzystne dla kredytobiorców i sądy orzekają w bardzo podobny sposób, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie by sądy wzajemnie posiłkowały się swoimi wyrokami, nie jest to jednak ani zasada, ani obowiązek, dlatego przed złożeniem pozwu należy również przemyśleć do jakiego sądu powinieneś go skierować, bo masz w tym zakresie kilka możliwości.

Do którego sądu można złożyć pozew frankowy?

W pierwszej kolejności określić musisz właściwość rzeczową sądu, która w przypadku spraw majątkowych, a do takich należą sprawy frankowe, zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli wysokości dochodzonego roszczenia. Dla roszczeń poniżej 75 000 złotych właściwy do rozpoznania sprawy będzie bowiem sąd rejonowy, natomiast dla roszczeń przewyższających wskazaną wartość, sąd okręgowy.

Ranking Kancelarii Frankowych

W przypadku spraw frankowych przeważająca ich większość trafia więc na wokandę sądów okręgowych, gdyż roszczenia wysuwane w takich postępowaniach są z reguły bardzo wysokie, zwłaszcza, gdy przedmiotem postępowania jest unieważnienie frankowej umowy kredytowej.

Wiesz już zatem jak określić rodzaj sądu do którego powinieneś skierować pozew, drugą kwestią jest natomiast ustalenie właściwości miejscowej sądu, czyli określenie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby.

Generalna zasada jest taka, że powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, natomiast powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, czyli m.in. bankowi, wytacza się według miejsca ich siedziby.

Pozywając więc bank, wedle tej reguły, pozew wnieść powinieneś do sądu w mieście w którym bank ma siedzibę, zatem w większości przypadków będzie to Warszawa.

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Nie każdy kredytobiorca chce jednak prowadzić proces w sądzie znacznie oddalonym od jego miejsca zamieszkania, w takim więc przypadku może skorzystać z regulacji przełamującą wskazaną zasadę, która stanowi, że powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

Dodatkowo, można również wskazać na jeszcze jedną regulację, która również uzasadnia zmianę właściwości sądu, a która stanowi, że powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.

Za miejsce wykonania umowy uważa się natomiast miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umów danego rodzaju, w szczególności w przypadku świadczenia usług jest to miejsce, w którym usługi zgodnie z umową były lub miały być świadczone.

Na podstawie zacytowanych przepisów możliwe zatem jest złożenie pozwu do sądu, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy, kredytobiorca może więc wybrać czy pozwać bank do sądu właściwego ze względu na siedzibę banku, czy też ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Pozew za kredyt we frankach możesz złożyć:

  • do sądu w mieście w którym jest siedziba banku
  • do sądu w mieście w którym mieszkasz
  • sądu w mieście, gdzie znajduje się oddział lub placówka banku, w której zawarta została umowa kredytu

Jakie czynniki powinny decydować o wyborze sądu?

Możliwość procesowania się z bankiem przed sądem, który nie jest znacznie oddalony, jest z całą pewnością kusząca, jednakże nie to powinno stanowić główny argument dotyczący wyboru sądu.

Przede wszystkim, przed złożeniem pozwu, warto się dowiedzieć czy sąd do którego zamierzamy złożyć pozew przeciwko bankowi kiedykolwiek orzekał w sprawach frankowych, a jeśli tak, to czy zapadłe wyroki były korzystne dla kredytobiorców.

Regulacja, która definitywnie pozwoliła kredytobiorcom toczyć spory przed sądem ich miejsca zamieszkania obowiązuje stosunkowo niedługo, bo od 7 listopada 2019 r., dlatego też przed tą datą, banki były głównie pozywane według właściwości ogólnej, a więc większość spraw frankowych trafiała do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Z tego więc powodu, sądem, który posiada największe doświadczenie w orzekaniu w przedmiocie umów kredytowych odnoszących się do franka szwajcarskiego, i który opowiada się po stronie kredytobiorców, jest sąd warszawski, dlatego też dla kredytobiorców powinna to być bardzo ważna informacja i kwestia, którą należy brać pod uwagę podejmując decyzję o złożeniu pozwu.

Doświadczenie sędziów w rozpoznawaniu spraw frankowych jest nie mniej istotne niż doświadczenie pełnomocnika reprezentującego kredytobiorcę w prowadzeniu tego rodzaju postępowań, gdyż pomimo dużej ilości spraw frankowych w sądach, to nadal są to postępowania bardzo skomplikowane, wymagające dogłębnej analizy i indywidualnego podejścia.

Spraw frankowych nie można więc rozpoznawać schematycznie, a jeśli twój pozew trafi do sędziego, który nigdy wcześniej nie prowadził postępowania przeciwko bankowi, to może właśnie w ten sposób podejść do zgłaszanych przez ciebie roszczeń i może ich nie uwzględnić.

Nie jest również niczym zaskakującym to, że są sądy, które mniej przychylnie podchodzą do stanowiska prezentowanego przez frankowiczów i są też takie, które wysuwane roszczenia praktycznie w stu procentach uwzględniają, dlatego przed złożeniem pozwu koniecznie należy sprawdzić orzecznictwo danego sądu i skierować pozew tam, gdzie sąd częściej orzeka na korzyść kredytobiorców.

Miejsce złożenia pozwu frankowego a wybór prawnika

Na wybór sądu właściwego do rozpoznania sprawy może również wpływać to czy zdecydujesz się skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika i gdzie on będzie miał siedzibę swojej kancelarii. Jeśli bowiem zdecydujesz się skorzystać z usług lokalnego prawnika, to oczywistym jest, że lepiej jest złożyć pozew do sądu wyznaczonego przez miejsce twojego zamieszkania, gdyż wówczas prawnik również będzie mieć bliżej i nie obciąży cię dodatkowymi kosztami związanymi z dojazdem oraz czasem poświęconym na dojazd do sądu na rozprawę.

Tutaj jednak również działa zasada, która dotyczy sędziów, a więc że pełnomocnikami mającymi największe doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych to ci pełnomocnicy, którzy prowadzą kancelarie tam gdzie najwięcej spraw frankowych sądy rozpoznają.

Prawnik nie mający doświadczenia w postępowaniach przeciwko bankom, może nie w pełni poradzić sobie ze sprawą frankową, czego konsekwencją może być nieuwzględnienie całego roszczenia lub nawet oddalenie powództwa, dlatego nie decyduj się prowadzić postępowania „na miejscu”, tylko dlatego, że tak tobie i prawnikowi będzie wygodniej.

Jeśli natomiast zdecydujesz się skorzystać z usług prawnika, któremu bliżej będzie do sądu właściwego ze względu na siedzibę banku, to właśnie do tego sądu złóż pozew, gdyż zaoszczędzisz wówczas na kosztach pomocy prawnej, a sam na dojazdach nie stracisz, gdyż twoja obecność wcale nie będzie na wszystkich rozprawach wymagana.

Czy można zmienić sąd po złożeniu pozwu w sprawie frankowej ?

Rozważając do którego sądu złożyć pozew musisz również wziąć pod uwagę, że z raz podjętej decyzji nie będziesz już mógł się wycofać. Przepisy stanowią bowiem, że sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy oraz, że sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy.

Zacytowana regulacja odnosi się oczywiście do sądu, jednak w pewnym stopniu dotyczy również stron postępowania. Jeśli więc, w trakcie postępowania przeciwko bankowi uznasz, że sprawa nie toczy się tak jakbyś sobie tego życzył i być może wydany wyrok nie będzie dla ciebie korzystny, to nie możesz wówczas zmienić zdania i wnioskować by sąd, który obecnie rozpoznaje twoją sprawę, przekazał ją drugiemu sądowi właściwemu.

Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest cofnięcie pozwu, gdyż wówczas sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania i wyrok rozstrzygający nie zostanie wydany. Po umorzeniu postępowania będziesz natomiast mógł wnieść kolejny pozew przeciwko bankowi, do drugiego właściwego sądu. Wskazana procedura oczywiście nie jest dla kredytobiorcy optymalna, bo cofnięcie pozwu i umorzenie postępowania oznacza, że sprawa musi zostać na nowo zainicjowana od początku, tracisz więc czas i pieniądze.

Przeczytaj: Dlaczego warto wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej?

Ponadto, cofnięcie pozwu nie zawsze skutkować będzie umorzeniem postępowania. Przepisy stanowią bowiem, że pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku, powyższe oznacza więc, że jeżeli zechcesz cofnąć pozew w trakcie trwania postępowania i jednocześnie nie zrzekniesz się przysługujących ci roszczeń, bo przecież nie o to ci chodziło, to skuteczność cofnięcia zależeć będzie od zgody banku w tym zakresie.

Bank natomiast może nie być zainteresowany cofnięciem pozwu, gdy postępowanie sądowe układa się po jego myśli i wówczas, gdy bank zgody nie wyrazi, pozew nadal będzie istnieć i będzie podlegać merytorycznemu rozpoznaniu. Ponadto, wybór sądu pierwszej instancji, determinuje również sąd, który rozpoznawać będzie ewentualną apelację, gdyż apelację rozpoznaje sąd wyższego rzędu nad sądem orzekającym w sprawie, jeśli więc sprawę w pierwszej instancji rozpoznawał Sąd Okręgowy w Krakowie, to apelację wnosi się do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, i nie możesz apelacji wnieść np. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie tylko dlatego, że orzecznictwo tego sądu jest przychylniejsze kredytobiorcom.

Który sąd jest najlepszy dla Frankowiczów?

Przed złożeniem pozwu zwrócić również należy uwagę na statystyki, gdyż nie bez przyczyny zarysował się wyraźny podział na sądy orzekające w sprawach frankowych i na te, które spraw frankowych nie rozpoznają. Nadal najbardziej obleganym przez frankowiczów sądem jest Sąd Okręgowy w Warszawie i nie zmieniła tego nawet epidemia koronowirusa, gdyż pomimo trwania pandemii, do tego sądu co miesiąc składanych ponad tysiąc nowych pozwów dotyczących kredytów we frankach.

Tak duże zainteresowanie warszawskim sądem wynika oczywiście z faktu, że sąd ten jest najbardziej doświadczony w orzekaniu na temat umów odnoszących się do franków szwajcarskich.

Z powyższego płyną również negatywne konsekwencje, gdyż znaczne obłożenie jednego sądu powoduje, że rozpoznanie toczących się spraw znacznie się wydłuża, kredytobiorcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość.

W mniejszych sądach czas oczekiwania na wydanie wyroku jest natomiast zdecydowanie krótszy, lecz istnieje większe ryzyko, że wydany wyrok nie będzie taki jakiego oczekiwałeś.

Paradoksalnie, duża liczba sporów dotyczących kredytów we frankach oraz wybuch epidemii, mogą jednak spowodować, że wyroki w sprawach frankowych będą szybciej wydawane. W przypadku spraw sądowych przeciwko bankom mających za przedmiot umowy frankowe, coraz częściej się podkreśla, że rozpoznanie tych spraw nie wymaga przeprowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego, lecz, że sąd powinien przede wszystkim skupić się na analizie i ocenie prawnej zawartej umowy kredytowej, przez co postępowanie trwałoby znacznie krócej.

Powyższe niedawno potwierdził Sąd Okręgowy w Poznaniu, który wyrok w sprawie kredytu frankowego wydał zaledwie 6 miesięcy po wniesieniu pozwu, a szybkiemu rozpoznaniu sprawy nie przeszkodziła nawet epidemia. Wyrok ten potwierdził więc, że da się szybko i dobrze orzekać w sprawach frankowych, można więc mieć nadzieję, że i inne sądy pójdą w tym kierunku.

Podjęcie decyzji o wyborze sądu wymaga więc uwzględniania wielu kwestii i powinna być poprzedzona dogłębną analizą wszystkich „za” i „przeciw”. Skierowanie sprawy do sądu doświadczonego w sprawach frankowych zwiększają jednak szanse powodzenia, i właśnie ten argument powinien być decydujący, w końcu pozywasz bank po to, żeby wygrać i odzyskać swoje pieniądze.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Subskrybuj nasz kanał na YB i otrzymuj najważniejsze informacje 

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.7]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

1 Opinia

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

  • Wiadomo, że są miasta gdzie orzecznictwo jest lepsze i gdzie jest gorsze. Ale i w tych lepszych miastach można trafić na mniej przychylnego sędziego. W tych sprawach też należy mieć szczęście przy losowaniu sędziego.