Wyroki frankowicze

Dlaczego sądy sprawnie unieważniają kredyty we frankach PKO BP „MIX”?

Korzystne dla frankowiczów wyroki stanowią zdecydowaną większość, od dawna jednak wiadomo, że procesy frankowe nie są łatwe, a o stopniu skomplikowania danej sprawy decyduje również to z jakim bankiem umowa kredytowa została zawarta. Bez większych trudności udaje się więc unieważnić np. umowy mBanku, czy banku Millennium, jednak stwierdzenie nieważności umowy kredytowej odnoszącej się do franka szwajcarskiego, która zawarta została m.in. z Deutsche Bankiem, już proste nie jest. Do kategorii „trudnych kredytów” zalicza się również kontrakty, które zawierał PKO BP, co jednak ciekawe, bank ten oferował, w tym samym czasie, różne kredyty hipoteczne związane z walutą obcą, był więc kredyt WŁASNY KĄT oraz kredyt MIX, i właśnie ten drugi rodzaj umów jest dziś szybko unieważniany przez sądy.

Sądy punktują PKO BP za niedochowanie podstawowych obowiązków.

Wyrokiem z dnia 27 maja 2022 r., sygn. akt: I ACa 1167/21, Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację złożoną przez bank, i tym samym, umowa o kredyt frankowy PKO BP „MIX” została prawomocnie unieważniona. Kredytobiorców w procesie reprezentowała Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego, a korzystny dla frankowiczów wyrok udało się uzyskać już w sądzie pierwszej instancji, kiedy to Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że umowa jest nieważna (sygn. akt: I C 919/20).

Wyrok Sądu Okręgowego został wydany w dniu 28 lipca 2021 r., a Kancelaria reprezentująca kredytobiorców od początku domagała się unieważnienia kontraktu, sprawa była jednak o tyle różna od innych spraw frankowych, gdyż z zapisów umowy wynikało, że kredytobiorcy mogli dokonywać spłaty kredytu bezpośrednio we franku szwajcarskim z rachunku technicznego.

W tej części zapisy umowy okazały się jednak czysto teoretyczne, gdyż w rzeczywistości kredytobiorcy nie mogli dokonywać spłaty bezpośrednio w walucie obcej, a to dlatego, że nie założono im, ani nie udostępniono konta we frankach szwajcarskich. Ponadto, frankowicze nie mogli zdecydować o walucie do spłaty kredytu, gdyż żadne dokumenty w tym zakresie nie zostały im udostępnione, a sama umowa kredytowa wskazywała tylko jeden rachunek, który był prowadzony w złotówkach. Sąd uznał zatem, że umowa kredytowa zawierała postanowienia abuzywne, zatem jej unieważnienie było w pełni zasadne.

Podtrzymując orzeczenie wydane przez sąd niższego rzędu, Sąd Apelacyjny nie zgodził się z twierdzeniami banku, iż kredytobiorcom brak jest interesu prawnego w dochodzeniu ustalenia nieważności zawartej umowy, jak również, że zawarta umowa nie zawiera postanowień stanowiących klauzule niedozwolone.

W przedmiotowej sprawie bank próbował także dowieść, że kredytobiorcy nie posiadają statusu konsumenta, więc tym samym nie mogą korzystać z regulacji chroniących właśnie tę grupę kredytobiorców, jednak i z tym stanowiskiem Sąd się nie zgodził.

Zdaniem Sądu, ocena czy dana osoba posiada status konsumenta powinna odbywać się na moment podpisania umowy kredytowej, a więc wtedy należy ustalić/ocenić w jakim celu umowa kredytowa została zawarta i na co pieniądze z kredytu zostaną spożytkowane.

Ponadto, Sąd uznał, iż pozwany bank nie udzielił kredytobiorcom wystarczających informacji na temat tego, jak działa zawarty w umowie mechanizm przeliczeniowy, dzięki któremu, bank dokonywał przeliczeń w oparciu o samodzielnie ustalany kurs waluty obcej, uzyskując w ten sposób dodatkowe korzyści finansowe kosztem frankowiczów.

Całe postępowanie trwało zaledwie 18 miesięcy, prawomocny wyrok został więc wydany bardzo szybko.

Umowa o kredyt hipoteczny „MIX” pełna niedozwolonych postanowień umownych.

Korzystny dla frankowiczów wyrok w sprawie przeciwko PKO BP o unieważnienie umowy kredytu hipotecznego „MIX”, zapadł również w dniu 27 stycznia 2022 r., i także przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt: I C 985/20. Kredytobiorca w procesie reprezentowany był przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, a unieważnienie udało się uzyskać w 14 miesięcy od wniesienia pozwu, po zaledwie jednej rozprawie.

Szybki proces był możliwy, gdyż Sąd nie dopuścił dowodu z opinii biegłego sądowego, a dowód z zeznań świadków, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w zawarcie umowy, został przeprowadzony na piśmie.

W toku procesu Sąd ustalił, iż zawarta umowa kredytowa zawiera zapisy stanowiące niedozwolone postanowienia umowne, a są to przede wszystkim te zapisy, które uprawniają bank do jednostronnego i dowolnego ustalania kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, a od których zależy wysokość świadczenia Kredytobiorcy. Bank samodzielnie więc decydował o najistotniejszych parametrach kredytu, a jednocześnie, główny element umowy kredytowej, czyli kwota jaka ma zostać zwrócona przez kredytobiorcę, nie została w umowie określona.

Ponadto, w przedmiotowej sprawie warunki umowne nie były przedmiotem indywidualnych negocjacji z kredytobiorcą, gdyż bank podczas zawierania kontraktu posłużył się gotowym wzorcem umowy. Sąd nie miał więc wątpliwości, że zawarty kontrakt zawiera niedozwolone postanowienia umowne i z tego powodu został unieważniony.

Ciekawe: Frankowicze idą do sądu, a nie po ugody i wygrywają z bankami szybko.

Do unieważnienia umowy kredytu hipotecznego „MIX” Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni doprowadziła również w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. Przedmiotowe orzeczenie zapadło w dniu 30 lipca 2021 r., sygn. akt: I C 396/20, po 12 miesiącach od wniesienia pozwu.

Adwokat Jacek Sosnowski, reprezentujący w sądzie kredytobiorców, od początku podnosił, iż zawarta umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na klauzule abuzywne w niej zawarte, dotyczące przeliczania kursu waluty do franka szwajcarskiego, oraz z uwagi na fakt, że umowa jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego. Sąd twierdzenia te podzielił i uznał, że kontrakt należało unieważnić z uwagi na nieoznaczoność świadczenia, czyli zabrakło głównego elementu, który każda umowa kredytowa musi mieć.

Przepisy stanowią bowiem, że umowa musi określać kwotę i walutę kredytu, lecz niejasno sformułowane w tym zakresie zapisy w kontrakcie spowodowały, że nie sposób było tych parametrów ustalić. Unieważnienie umowy o kredyt hipoteczny „MIX” było więc jedynym możliwym i słusznym rozwiązaniem.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz