wiadomości frankowicze

Czy trudno jest unieważnić kredyt we frankach w banku Santander BP (Kredyt Bank)?

Portfel kredytów frankowych Santander Bank Polska obejmuje kilka typów umów przejętych w wyniku fuzji po dawnym Kredyt Banku oraz po banku BZ WBK. Znaczącą część portfela stanowią umowy pn. „Ekstralokum”, których w latach 2007-2008 udzielał Kredyt Bank. Umowy te zawierają niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy unieważnienie kredytu frankowego banku Santander BP (d. Kredyt Bank) to sprawa prosta, bo każdy przypadek – mimo wielu podobieństw i stosowanych przez bank tych samych wzorców umownych – może różnić się w zakresie okoliczności faktycznych. Dobre Kancelarie Frankowe podały statystyki za 2021 rok, z których wynika że Santander Bank Polska przegrał 99% spraw, co wskazuje na wysoką wadliwość umów frankowych tego banku.

  • W sądach toczy się wiele spraw przeciwko Santander Bank Polska, który stał się następcą prawnym Kredyt Banku. W dużej części postępowania dotyczą kredytów indeksowanych do kursu CHF, w których zidentyfikowano abuzywne postanowienia. Na tej podstawie można dochodzić w sądzie nieważności umowy.
  • Wstępnej oceny szans na powodzenie sprawy o unieważnienie umowy frankowej Santander Bank Polska można dokonać samodzielnie przy pomocy dostępnego w internecie bezpłatnego narzędzia SKANER CHF, które automatycznie wyszukuje w dokumentacji kredytowej klauzule abuzywne. Innym sposobem jest skorzystanie z opublikowanej przez Rzecznika Finansowego „Mapy klauzul abuzywnych”.
  • Większość Dobrych Kancelarii Frankowych oferuje bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej. Doświadczony prawnik oszacuje szanse na unieważnienie umowy i wyliczy kwotę roszczeń, których można dochodzić od banku.
  • Sprawę o unieważnienie umowy Santander BP (Kredyt Bank) warto powierzyć dobrej kancelarii od spraw frankowych. Takie kancelarie mają na koncie liczne wygrane z tym bankiem sprawy sądowe, czego dowodem są omówione niżej wyroki.

Wadliwe umowy frankowe dawnego Kredyt Banku (Santander BP)

W portfelu Santander Bank Polska znajdują się umowy frankowe przejęte po Kredyt Banku, który był jednym z największych pod względem aktywów banków w Polsce. Jeżeli chodzi o mieszkaniowe kredyty frankowe oferował on głównie umowy pn. „Ekstralokum”. Wbrew zapisom zamieszczonym we wzorcach umownych, nie były to kredyty denominowane ale indeksowane do kursu CHF. Wnioskowana kwota kredytu wyrażona była w PLN i w złotówkach następowała wypłata, zaś w momencie uruchomienia następowało przeliczenie na CHF.

Podobnie jak w przypadku innych banków frankowych, umowy Kredyt Banku zawierają niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do wypłaty i spłaty kredytu. Potwierdziły to liczne wyroki sądów oraz analiza umów tego banku przeprowadzona przez Rzecznika Finansowego. Bank w sposób arbitralny kształtował wysokość zobowiązania kredytobiorców, dzięki dowolności w ustalaniu kursów kupna i sprzedaży w tabeli kursowej.

W toku postępowań sądowych prowadzonych w sprawach umów frankowych Kredyt Banku ujawniono także liczne nieprawidłowości towarzyszące procesowi udzielania kredytów. Bank w sposób nierzetelny i niewystarczający informował klientów na temat ryzyka walutowego, a nawet wprowadzał ich w błąd w kwestii stabilności kursu franka szwajcarskiego. Sądy uwzględniają te okoliczności podczas rozstrzygania sporów, gdyż przepisy unijnej dyrektywy 93/13 wymagają, aby konsument był wyczerpująco poinformowany o wszelkiego typu ryzykach.

Biorąc pod uwagę wysoką wadliwość umów dawnego Kredyt Banku, można stwierdzić, że wytoczenie sprawy przeciwko jego następcy prawnemu tj. Santander Bank Polska o unieważnienie kredytu daje duże szanse powodzenia. Potwierdzają to statystyki wyroków za rok 2021, wedle których Santander BP przegrał około 99% spraw. Trzeba podkreślić, że dane te pochodzą tylko od Dobrych Kancelarii Frankowych, które posiadają know-how jak skutecznie prowadzić sprawy dotyczące tych umów kredytowych.

W jaki sposób zwiększyć szanse na unieważnienie kredytu Santander BP?

Jakkolwiek statystyki wyroków w sprawach przeciwko Santander BP dobrze rokują, trzeba wiedzieć, że każda sprawa jest inna. Mogą istnieć okoliczności faktyczne, które wpłyną na zwiększenie lub zmniejszenie szans na powodzenie sprawy w sądzie.

Ocenić może to jedynie doświadczony prawnik z wyspecjalizowanej w sprawach frankowych kancelarii. Dobrą kancelarię prawną można poznać m.in. po liczbie wygranych spraw (najlepsze mają ponad 200 korzystnych wyroków w sprawach frankowych), które są szczegółowo omawiane na stronach internetowych. Można zatem łatwo sprawdzić, czy kancelaria specjalizuje się w umowach Santander BP i czy ma w tym obszarze sukcesy w postaci unieważnienia umów kredytowych.

Zobacz: Które Kancelarie Frankowe mają najwięcej wygranych?

Przed pójściem do dobrego prawnika można samodzielnie i bez wychodzenia z domu wstępnie ocenić, czy dokumentacja kredytowa zawiera abuzywne postanowienia. Pomocnym narzędziem jest SKANER CHF, który za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji wyszukuje w umowie, regulaminach i aneksach niedozwolone postanowienia. Inną opcją jest porównanie zapisów ze swojej umowy z brzmieniem postanowień niedozwolonych w „Mapie klauzul abuzywnych” sporządzonej przez Rzecznika Finansowego. Bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej oferują także Dobre Kancelarie Frankowe.

Wygrane sprawy Frankowiczów z Santander BP

Wadliwość umów Santander Bank Polska potwierdzają liczne orzeczenia sądowe, które w ostatnim czasie zapadły w sprawach wytoczonych przez Frankowiczów przeciwko temu bankowi. Oto kilka wyroków uzyskanych przez Dobre Kancelarie Frankowe.

Prawomocne unieważnienie umowy „Ekstralokum” w Katowicach w 14 miesięcy

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała w dniu 13 grudnia 2021 r. jedno z najszybszych unieważnień umowy „Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku. Sąd Apelacyjny w Katowicach w ramach sprawy o sygn. akt I ACa 343/21 oddalił apelację Santander BP od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 lutego 2021 roku unieważniającego przedmiotową umowę (w I instancji sprawa toczyła się pod sygn. akt I C 880/20).

Całe dwuinstancyjne postępowanie trwało zaledwie 14 miesięcy. Katowickie sądy nie miały wątpliwości co do abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych zawartych w umowie Kredyt Banku. W związku z tym, że odnosiły się one do głównych postanowień, kontynuowanie umowy po ich wyeliminowaniu było, w ocenie sądu, niemożliwe. Umowa „Ekstralokum” z 2008 roku została więc prawomocnie unieważniona.

Prawomocne unieważnienie umowy d. Kredyt Banku w Katowicach w 17 miesięcy

Kolejny szybki prawomocny wyrok unieważniający umowę „Ekstralokum” zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach w dniu 27 stycznia 2022 roku do sprawy o sygn. akt I ACa 587/21. Wcześniej sprawa toczyła się pod sygn. I C 759/20 przed Sądem Okręgowym w Katowicach, który w dniu 25 marca 2021 r. unieważnił umowę d. Kredyt Banku.

Następca prawny (Santander BP) odwołał się od niekorzystnego dla siebie wyroku, jednak apelacja została w całości oddalona. Łącznie w dwóch instancjach sprawa toczyła się 17 miesięcy. Jest to bardzo dobry czas, w jakim prowadzącej sprawę Kancelarii Sosnowski udało się uzyskać prawomocne unieważnienie umowy. Tym bardziej, że pozwany bank próbował wszelkimi sposobami przedłużać postępowanie, m.in. wnioskując o jego zawieszenie oraz występując z roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, które zostało przez sąd oddalone.

Prawomocne unieważnienie 3 umów d. Kredyt Banku we Wrocławiu w 24 miesiące

W dniu 17 marca 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w ramach sprawy o sygn. akt I ACa 1436/20 prawomocnie unieważnił jednocześnie 3 umowy dawnego Kredyt Banku, zawarte w latach 2007-2008 przez klientów Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski. W I instancji sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Świdnicy pod sygn. akt I C 644/20. Zaledwie po 6 miesiącach od momentu złożenia pozwu sąd unieważnił przedmiotowe 3 umowy, uwzględniając powództwo w całości już na pierwszej rozprawie.

Od tego wyroku odwołał się pozwany Santander BP, wnosząc apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Sąd II instancji w pełni podzielił argumentację prowadzącej sprawę Kancelarii Borowski oraz stanowisko sądu I instancji. W ustnych motywach wyroku sąd m.in. podkreślił, że bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorców.

Sąd ocenił, że na nieważność umowy nie miały wpływu podpisane aneksy, umożliwiające spłatę kredytu bezpośrednio w CHF. Postępowanie w dwóch instancjach trwało niecałe 2 lata i zakończyło się prawomocnym unieważnieniem jednocześnie aż 3 umów dawnego Kredyt Banku.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]