poradnik frankowicza

CZY BĘDĄ ODSZKODOWANIA DLA FRANKOWICZÓW ?

Wadliwą umowę kredytu frankowego można unieważnić lub odfrankowić, nie oznacza to jednak, że są to jedyne roszczenia jakie mogą być wysuwane w przypadku kredytów frankowych. Po korzystnym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie państwa Dziubak wiele kontrowersji wzbudziło stanowisko banku Raiffeisen, który poinformował, że będzie domagać się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału.

Frankowiczom należą się odszkodowania?

Pomysł z początku wydawał się wręcz absurdalny, finalnie jednak i inne banki podjęły działania zmierzające do domagania się od kredytobiorców wynagrodzeń w przypadku stwierdzenia nieważności, i efekt jest taki, że na temat zasadności tych roszczeń już wkrótce wypowie się Sąd Najwyższy.

W kontekście powyższego nie dziwi więc, że również i kredytobiorcy zastanawiają się nad dodatkowymi roszczeniami względem banków, i choć kwestia ta nie jest jednoznaczna, to jednak część prawników przychyla się do twierdzenia, że od banków można domagać się również odszkodowania i zadośćuczynienia, i już wkrótce możemy spodziewać się pierwszego pozwu w tym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Ranking Kancelarii Frankowych

 

Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa, ex contractu) należy do podstawowych instytucji prawa zobowiązań, teoretycznie więc kredytobiorcy mogą w oparciu o te regulacje formułować roszczenia, w praktyce jest jednak jedno „ale”.

Żądanie odszkodowania oparte na wskazanej podstawie jest możliwe wtedy, gdy szkoda powstała z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, tym samym więc kredytobiorca przyznałby, że zawarta umowa kredytowa jest ważna, a problem polega na jej nieprawidłowym wykonywaniu.

Jak wiadomo, zdecydowana większość frankowych umów kredytowych jest obecnie w sądach unieważniana, roszczenia odszkodowawcze formułowane na tej podstawie nie znajdują zatem uzasadnienia.

Obok odpowiedzialności kontraktowej istnieje jednak również odpowiedzialność deliktowa, w regulacjach Kodeksu cywilnego znaleźć można bowiem zapis, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Warunkiem powstania odpowiedzialności odszkodowawczej w oparciu o ten przepis jest bezprawny charakter działań banku, a więc konieczne jest wykazanie, że czyn wywołujący szkodę jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym.

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Ile odszkodowania można dostać za kredyt we frankach?

Na tym jednak warunki powstania odpowiedzialności się nie kończą, gdyż następnie określić należy wysokość powstałej szkody i związek przyczynowy pomiędzy czynem niedozwolonym, a powstałą szkodą. Zobowiązany do odszkodowania ponosi bowiem odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, zatem kredytobiorca musi wykazać, że bezprawne działanie banku doprowadziło do powstania po jego stronie szkody.

O ile więc nie zostanie spełniony warunek, że między określonym zdarzeniem obciążającym zobowiązanego do odszkodowania, a powstałą szkodą istnieje związek przyczynowy, nie dochodzi do powstania roszczenia odszkodowawczego.

W przypadku frankowych umów kredytowych taki związek przyczynowy powstałby, gdyby np. na skutek zbyt wysokich rat kredytu i dużego zadłużenia nieruchomości, kredytobiorca nie mógłby dokonać jej sprzedaży, w praktyce jednak trudno taki związek przyczynowy wykazać, gdyż sytuacja kredytobiorcy to z reguły wynik szeregu zdarzeń i okoliczności, za które bank nie ponosi w całości odpowiedzialności.

Zwrócić uwagę również należy, że jeżeli kredytobiorca w sądzie domaga się unieważnienia umowy i zwrotu nienależnie pobranych przez bank świadczeń, to wówczas roszczenie odszkodowawcze jest wyłączone.

Zasada w przypadku odszkodowań jest bowiem prosta, odszkodowanie ma rekompensować rzeczywiście poniesioną szkodę, lecz nie może prowadzić do wzbogacenia, zatem kredytobiorca nie otrzyma podwójnego świadczenia.

Kalkulatory dla Frankowiczów pozwalają wyliczyć korzyści z unieważnienia umowy

Teoretycznie więc, przyjmując że po stronie banku powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza, kredytobiorca mógłby domagać się np. utraconych korzyści lub zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, niewykluczone są jednak również i inne roszczenia, lecz wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

Również ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przewiduje, iż w przypadku dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu, możliwe zatem jest formułowanie roszczeń wobec banku i na tej podstawie. Odrębną kwestią jest natomiast domaganie się w takim przypadku zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie dla Frankowiczów

Możliwość żądania zadośćuczynienia, czyli określonej kwoty z tytułu poniesionej szkody niemajątkowej, została przewidziana m.in. w przypadku naruszenia dóbr osobistych, gdyż ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Katalog dóbr osobistych jest bardzo szeroki, przyjmuje się bowiem, że dobrami osobistymi są powszechnie uznane w społeczeństwie wartości niemajątkowe związane ściśle z osobą człowieka i będące przejawem godności osoby ludzkiej, obejmujące przede wszystkim integralność fizyczną i psychiczną oraz indywidualność człowieka, zatem i na tej podstawie możliwe jest wysuwanie roszczeń względem banku.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz