wiadomości frankowicze

Co czeka Frankowiczów PKO BP i jak wyglądają UGODY i sprawy o unieważnienie kredytu PKO BP w 2024

PKO BP jest niezmiennie najchętniej pozywanym „frankowym” kredytodawcą w Polsce. I nie zapowiada się, aby sytuacja miała ulec diametralnej zmianie w 2024 roku. Na koniec III kwartału 2023 roku PKO Bank Polski był stroną 27 773 indywidualnych procesów o kredyty powiązane z CHF – to wzrost o ok. 9 tys. powództw względem końcówki roku 2022. Frankowicze, którzy pozwali ten bank i czekają na prawomocny wyrok lub którzy zamierzają złożyć pozew, mają ogromne szanse na uczciwe rozliczenie z kredytodawcą po unieważnieniu umowy. Bank jest w dobrej sytuacji finansowej i dość szybko realizuje wyroki sądów. Jak będą wyglądać spory z PKO BP w 2024 roku? Czy bank zaproponuje lepsze ugody?

 • PKO BP, podobnie jak inne giełdowe banki, masowo przegrywa sprawy sądowe, w których powodami są frankowicze. Należy oczekiwać, że najnowsze wyroki TSUE w ogromnym stopniu wpłyną na skalę korzyści uzyskiwanych przez klientów PKO BP w wyniku unieważnień umów
 • PKO BP kontynuuje swój program ugód frankowych i chwali się, że do końca III kwartału 2023 roku zawarł z klientami 34 253 takie porozumienia. Negatywne orzecznictwo sprawia, że bank jest jeszcze bardziej skłonny do indywidualnego negocjowania ugody
 • Ponieważ PKO BP to bank przynoszący ogromne zyski, frankowicze nie muszą obawiać się o jego wypłacalność. Podmiot respektuje wyroki sądów, oddaje klientom zasądzane środki i… zwykle nie wnosi skarg kasacyjnych od negatywnych orzeczeń.

Sytuacja frankowiczów z PKO BP w 2024 roku: pozwy, wygrane i ugody

Prawie 28 tysięcy indywidualnych spraw sądowych o franki toczyło się przeciwko PKO BP na koniec września 2023 roku. Największy giełdowy bank w Polsce ma obszerny portfel kredytów wyrażonych we franku szwajcarskim: wartość bilansowa brutto frankowych kredytów mieszkaniowych w PKO BP to aż 5 667 mln zł.

Orzecznictwo sądowe jest dla banku niesprzyjające: ze statystyk prezentowanych w mediach przez duże kancelarie frankowe wynika, że banki przegrały w 2023 roku ok. 97 proc. procesów sądowych o kredyty pseudowalutowe. W ponad 93 proc. przypadków spory z powództwa frankowiczów o stwierdzenie nieważności umowy kończą się uznaniem ich roszczenia głównego. W 3,6 proc. przypadków sądy zasądzają tzw. odfrankowienie. Co warte podkreślenia, odfrankowienia zasądzane w sprawach przeciwko PKO BP przez sądy I instancji bardzo często zostają zmienione w wyniku apelacji na pełne unieważnienia kwestionowanych umów.

Oczywiście PKO BP wysuwa wobec swoich klientów kontrroszczenia, dotyczące zwrotu kapitału, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a obecnie – coraz częściej – sądowej waloryzacji wypłaconej kwoty kredytu. W przypadku roszczenia o wynagrodzenie bank argumentuje, że kredytobiorca bezpodstawnie wzbogacił się kosztem podmiotu, z kolei roszczenie o waloryzację jest zwykle podparte argumentem o istotnej zmianie siły nabywczej pieniądza. Roszczenia te są oczywiście masowo odrzucane przez sądy.

Bank nie ma prawa żądać od konsumenta wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kwoty użyczonego kapitału, bo stoją temu na przeszkodzie wyroki TSUE, np. ten w sprawie C-520/21 czy nowszy, w sprawie C-756/22. W styczniu br. upadła też koncepcja, zgodnie z którą bank może rościć prawo do waloryzacji kapitału – wyrok TSUE, który dotyczy tej kwestii, ma sygnaturę C-488/23.

Nie można zapominać również o wyrokach Trybunału, które zapadły w grudniu 2023 roku w sprawach C-140/22 i C-28/22. Będą one miały decydujący wpływ na wysokość korzyści uzyskiwanych przez frankowiczów w wyniku unieważnień umów. W 2024 roku kredytobiorcy w końcu zyskają dostęp do należnych im ustawowych odsetek za opóźnienie, które sąd powinien naliczać od chwili doręczenia bankowi przedsądowego wezwania do zapłaty. W wyniku odblokowania ustawowych odsetek za zwłokę przeciętna korzyść frankowicza z nieważności umowy wzrośnie w 2024 roku o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

PKO BP to bank, który dysponuje dobrze działającym programem ugodowym. Na koniec III kwartału 2023 roku bank miał zawarte 34 253 ugody, w tym 32 897 ugód zawarto w toku postępowania mediacyjnego, zaś 1 356 ugód podpisano w wyniku postępowań sądowych. Dla porównania na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba zawartych ugód wynosiła łącznie 20 396. Z tego 19 786 ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym, a 610 porozumień podpisano w wyniku postępowań sądowych.

Eksperci prawni wskazują, że PKO BP to bank, z którym można negocjować ugodę. Oczywiście skłonność banku do podjęcia sensownych negocjacji wzrasta, gdy umowa kredytowa jest już objęta sporem sądowym. Zdaniem prawników w wyniku indywidualnych negocjacji ugody frankowicz może uzyskać korzyści wynoszące ok. 40 proc. tego, co jest do ugrania dzięki unieważnieniu umowy. Wśród propozycji składanych przez PKO BP dominują dwa warianty:

 • umorzenie części salda + dalsza spłata kredytu w oparciu o zasady zobowiązania złotowego i stałe oprocentowanie
 • umorzenie salda pozostającego do spłaty + zwrot wynegocjowanej kwoty.

Należy przy tym zaznaczyć, że wybór konkretnego wariantu przez bank będzie zależał od tego, jaką część długu frankowicz zdążył do tej pory oddać w ratach kapitałowo-odsetkowych.

Spory frankowe i rozliczenia z PKO BP w 2024 roku: co warto wiedzieć?

Jak zachowuje się PKO BP w relacji z frankowiczami, którzy złożyli już pozew lub którym udało się unieważnić umowę? Oto garść informacji na temat strategii tego banku:

 • bank utrzymuje, że kwestionowane przez klientów umowy są ważne. Mimo to składa kontrpowództwa, ponieważ obawia się przedawnienia swoich roszczeń (szczególnie dotyczących zwrotu kapitału) w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy
 • bank wysyła propozycje ugodowe kredytobiorcom, z którymi pozostaje w otwartym sporze sądowym. Adwokaci apelują do klientów, by informowali o fakcie otrzymania takiej propozycji swojego pełnomocnika prawnego, bez względu na to, czy chcą z niej skorzystać, czy nie
 • PKO BP co do zasady składa apelacje od niekorzystnych dla siebie wyroków sądowych
 • bank podnosi w sądzie zarzut zatrzymania, choć należy spodziewać się, że w 2024 roku sądy będą negatywnie rozpatrywać tego rodzaju wnioski składane przez kredytodawcę pozostającego w sporze z konsumentem (co jest wynikiem wyroku TSUE w sprawie C-28/22)
 • PKO BP zwykle nie składa skarg kasacyjnych od niekorzystnych dla siebie wyroków zapadłych w II instancji
 • frankowicze z PKO BP, którzy unieważnią w sądzie swoją umowę, nie muszą kierować sprawy do komornika: ten kredytodawca jest wypłacalny i pokornie wykonuje wyroki sądów. W wielu przypadkach wypłata zasądzonej kwoty następuje już w kilka tygodni od wydania prawomocnego wyroku.

Jak kończą się sprawy frankowe przeciwko PKO BP – przykłady

Ile można zyskać na zakwestionowaniu umowy kredytu frankowego zawartej z PKO BP? Ile czeka się na wyrok sądu? Poniżej przykłady niedawno wydanych wyroków, które dobrze obrazują sytuację frankowiczów w sądach w 2023 roku. Frankowicze mają wszelkie powody, by sądzić, że w 2024 roku orzecznictwo będzie dla nich jeszcze bardziej sprzyjające niż dotychczas.

Sąd w Kaliszu ekspresowo unieważnia umowę PKO BP. Zysk frankowicza to 174 tys. zł

Frankowiczom spoza Warszawy opłaca się sądzić z bankiem bliżej domu – wyroki poza stolicą są równie korzystne, a zapadają szybciej. Dobrym przykładem ekspresowego wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Kaliszu jest ten, który zapadł 9 listopada 2023 roku w sprawie o sygnaturze I C 751/23. Pozwanym w sprawie był bank PKO BP, a spór został zainicjowany w związku z umową podpisaną z dawnym bankiem Nordea. Sąd rozpoznał sprawę 19 października 2023 roku, łącznie w sprawie odbyły się trzy rozprawy. W toku postępowania przesłuchano kredytobiorcę oraz świadka.

Sąd uznał, że umowa kwestionowana przez kredytobiorcę jest nieważna i zasądził na jego rzecz od pozwanego kwoty 98.987,38 zł oraz 48.915,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 22 września 2023 roku do dnia zapłaty. Postępowanie w sądzie I instancji trwało 6 miesięcy, a wyrok jest nieprawomocny. Zysk frankowiczów z wyroku to 174 tys. zł.

Pełnomocnikiem prawnym kredytobiorcy jest adwokat Paweł Borowski.

Sąd w Katowicach unieważnia umowę PKO BP w 36 miesięcy, a frankowicze zyskują 366 573 zł

Kolejny spektakularny przykład zwycięstwa frankowiczów przeciwko PKO BP pochodzi z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który 12 września 2023 roku rozpatrzył sprawę o sygnaturze I ACa 1430/21. W niniejszej sprawie bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie, wydanego 30 lipca 2021 roku (I C 396/20). Apelacja banku została w całości oddalona, a on sam został obciążony kosztami sądowymi za II instancję.

Sprawdźmy więc teraz, co zasądził w tej sprawie Sąd Okręgowy. Otóż sąd uznał, że umowa kredytu hipotecznego MIX, podpisana z PKO BP, jest nieważna. Zasądził też od pozwanego na rzecz powodów kwoty 24.541,02 zł i 55.419,28 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, jak również zwrot kosztów procesu. Pozew w niniejszej sprawie został złożony 27 sierpnia 2020 roku – frankowicze czekali więc na prawomocny wyrok ok. 36 miesięcy. Ich zysk z wyroku to 366 573 zł. Pełnomocnikami frankowiczów w sprawie byli adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz