Wyroki frankowicze

BPH S.A. (GE Money Bank) przegrywa z Frankowiczami. Statystyki i Wyroki 2022 r.

Bank BPH S.A. nie prowadzi już w Polsce działalności operacyjnej, a jego aktywność ogranicza się do obsługi portfela kredytów hipotecznych, z przewagą kredytów w CHF. W skład portfela wchodzą kredyty indeksowane przejęte po GE Money Banku oraz kredyty denominowane, których udzielał najpierw Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., a począwszy od roku 2004 – BPH S.A.

Z punktu widzenia kredytobiorców frankowych sytuacja banku może budzić obawy, bo od dłuższego czasu notuje on straty, topnieją fundusze własne, brak jest perspektyw na zysk, a amerykański właściciel – General Electric Company nie kwapi się, aby dofinansować polską spółkę. Wydaje się więc, że nie warto zatem zwlekać z pozwaniem banku BPH S.A. w związku ze swoim kredytem frankowym, bo w przyszłości dochodzenie roszczeń z tego tytułu może być utrudnione.

Za decyzją o podjęciu kroków prawnych przemawiają także ubiegłoroczne statystyki wyroków. Wynika z nich, że 99% spraw w I instancji dotyczących sporów na tle kredytów BPH GE zakończyło się przegraną banku. W II instancji bank przegrał prawomocnie 81% postępowań.

Statystyki wyroki Frankowicze vs BPH S.A Źródło: Nawigator SBB https://www.facebook.com/photo?fbid=479021423602541&set=pcb.1724728364368801

Korzystne dla Frankowiczów statystyki sporów sądowych z BPH S.A.

Zarówno umowy kredytowe banku BPH, jak i GE Money Bank sprawiały niegdyś trudność prawnikom, bo na tle innych były dosyć nietypowe. W umowach BPH występowały tzw. klauzule spreadowe, do których odniesieniem był „ostatni średni kurs rynkowy”, wyliczany jako suma kursów kupna i sprzedaży walut dostępnych na angielskojęzycznej stronie serwisu Reuters, podzielonych przez dwa. W 2020 roku UOKiK wpisał te postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych, co ułatwiło kredytobiorcom dochodzenie praw z tytułu przedmiotowych umów kredytowych.

W umowach GE Money Bank odniesieniem przy określaniu kursu przeliczeniowego był średni kurs NBP skorygowany o marżę wyliczaną jako średnia arytmetyczna kursów kupna/sprzedaży stosowanych w transakcjach detalicznych 5 banków. Bank BPH S.A. w postępowaniach z powództwa Frankowiczów domagał się często „naprawienia” umowy, poprzez pozostawienie części klauzuli przeliczeniowej odnoszącej się do średniego kursu NBP.

Wątpliwości sądów zostały już jednak rozwiane przez orzecznictwo TSUE i SN, zgodnie z którym w Polsce brak jest przepisu prawnego uzasadniającego stosowanie kursu średniego NBP w miejsce nieważnej klauzuli abuzywnej i niedopuszczalne jest usuwanie z umowy jedynie fragmentu wadliwego postanowienia.

Przeczytaj: Sprawdź samodzielnie czy Twój kredyt BPH S.A. można unieważnić?

Ukształtowanie się korzystnego orzecznictwa w sprawach dotyczących kredytów frankowych banku BPH S.A. ma odzwierciedlenie w statystykach wyroków za ubiegły rok. W 2021 roku w I instancji bank przegrał 221 spraw dotyczących umów kredytowych GE Money, a wygrał tylko 3 sprawy.

Jeżeli chodzi o umowy kredytowe banku BPH, przegranych spraw w I instancji było 70, przy 1 wygranej. Prawomocnie bank wygrał tylko 1 postępowanie dotyczące umowy GE Money, nie wygrał zaś prawomocnie żadnego sporu na tle kredytu BPH. Liczba prawomocnych przegranych wyniosła odpowiednio – 17 w przypadku umów GE Money oraz 5 w sprawach umów BPH.

Ujmując sprawę procentowo, bank BPH S.A. przegrał w związku z kredytami frankowymi BPH GE 99% spraw w I instancji, a niekorzystnych dla banku wyroków prawomocnych było 81%.

Przykładowe ubiegłoroczne wygrane z BPH S.A.

Jak obrazują przytoczone dane, wygranych Frankowiczów w sprawach dotyczących kredytów frankowych znajdujących się w portfelu BPH S.A. było w 2021 roku całkiem sporo. Łącznie kredytobiorcy wygrali w ubiegłym roku z bankiem 313 razy. Oto przykłady kilku ciekawych wyroków, które zapadły w sprawach przeciwko bankowi BPH.

Unieważnienie umowy BPH GE Bank Mieszkaniowy zawartej przed akcesją Polski do UE w roku 2003

W dniu 4 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie unieważnił umowę kredytową dawnego GE Bank Mieszkaniowy, zawartą w 2003 roku, a więc jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wyrok w sprawie o sygn. akt I C 659/20 zapadł w zaledwie 1,5 roku od wniesienia pozwu do sądu. Sprawę kredytobiorców prowadziła Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Szczeciński sąd uznał, że przedmiotowa umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne, których na mocy krajowych przepisów nie można zastąpić innymi, a więc ich wyeliminowanie musi prowadzić do upadku umowy. Przepisy kodeksu cywilnego, odnoszące się do niedozwolonych postanowień oraz wdrażające dyrektywę 93/13 dotyczącą nieuczciwych warunkach w umowach z konsumentami, zostały wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2000 roku.

Sąd uznał zatem, że w opisanym przypadku kredytobiorcom należy się pełna ochrona konsumencka, mimo że umowa została podpisana przed akcesją do UE. Przedmiotowa umowa kredytowa opisywała stosunkowo szeroko sposób ustalania kursów przeliczeniowych, odwołując się do średniego kursu NBP korygowanego marżą wyliczaną w oparciu o publikowane przez kilka banków dane. Pomimo to sąd uznał za konieczne wyeliminowanie ich w całości z umowy, co z kolei skutkowało jej nieważnością.

Ekspresowe unieważnienie w 9 miesięcy umowy GE Money Bank

Korzystne i błyskawiczne rozstrzygnięcie sprawy kredytu GE Money Bank, zaciągniętego przez kredytobiorców w roku 2006, uzyskała ostatnio Kancelaria Sosnowski także w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. W dniu 16 grudnia 2021 roku zapadł wyrok w sprawie o sygn. akt I C 627/21, na mocy którego przedmiotowa umowa została unieważniona w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Pozwany bank starał się dowieść, że § 17 umowy kredytowej odsyłający do kursów średnich NBP, precyzyjnie wskazywał w jaki sposób bank określa kursy CHF. Przedstawił także swoją interpretację wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-19/20 sugerując, że umowę można naprawić usuwając tylko część wskazanego zapisu odnoszącą się do marży banku.

Sąd nie uwzględnił tego stanowiska, przychylając się do argumentacji z pozwu, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ustawy Prawo bankowe, gdyż nie określa wysokości świadczenia kredytobiorców. Sąd uznał zapisy odnoszące się do przeliczania kredytu po kursie waluty za niedozwolone i uwzględnił powództwo w całości.

Unieważnienie kredytu GE Money Bank w Szczecinie w 1,5 roku

Biorąc pod uwagę złożony charakter spraw dotyczących kredytów dawnego GE Money Banku, bardzo dobry rezultat uzyskała także Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski, doprowadzając do wydania w dniu 30 września 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Szczecinie wyroku unieważniającego umowę zawartą w roku 2006. Wyrok zapadł w sprawie o sygn. akt I C 207/20.

Sąd uznał, że postanowienia umowy odnoszące się do klauzul przeliczeniowych spełniają przesłanki art. 385 (1) k.c. i należy je uznać za abuzywne. Kredytobiorcy nie mieli wpływu na wysokość stosowanych do przeliczeń kursów, nie podlegały one także negocjacjom. Pozwany bank nie udowodnił w toku postępowania, że kredytobiorcy mieli jakikolwiek wpływ na treść umowy, w tym na klauzulę ryzyka walutowego i spread kursowy.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz