wiadomości frankowicze

Bank Millennium przegrywa z Frankowiczami prawie wszystkie sprawy frankowe. STATYSTYKI

Statystyki wyroków Bank Millennium. Źródło: https://www.facebook.com/groups/SBBStowarzyszenieNGO/posts/1725448530963451

Bank Millennium jest jednym z najczęściej pozywanych przez Frankowiczów banków, a dodatkowo przegrywa w sądach prawie wszystkie sprawy. Pokazują to dobitnie statystyki wyroków za rok 2021 z których wynika, że Bank Millennium wygrał tylko 1 sprawę (nieprawomocnie) na 387 postępowań łącznie, które zakończyły się w sądach pierwszej i drugiej instancji. To miażdżąca przewaga kredytobiorców, dlatego nie dziwi determinacja zarządu banku do przyspieszania negocjacji i kończenia sporów frankowych w sposób polubowny.

Proponowane przez bank ugody opierają się jednak na mało atrakcyjnych dla Frankowiczów warunkach, dlatego niewiele zmieniają w trudnej sytuacji banku. W roku bieżącym jeszcze mniej osób zdecyduje się na ugodę z Bankiem Millennium, bo kredytobiorcy są coraz bardziej świadomi wpływu drożejącego WIBOR-u na koszty kredytu po konwersji, a przede wszystkim wiedzą, że z bankiem można łatwo wygrać w sądzie.

Coraz więcej pozwów przeciwko Bankowi Millennium

Bank Millennium należy (obok mBanku i PKO BP) do czołówki pod względem liczby pozwów składanych przez Frankowiczów. Notuje też wysoką dynamikę przyrostu nowych spraw wytaczanych z powództwa kredytobiorców frankowych. Na koniec II kwartału 2021 roku w sądach toczyło się 8.574 sprawy przeciwko Bankowi Millennium, natomiast po zakończeniu III kwartału było to już 10.447 spraw.

Zarząd banku dostrzega coraz większe ryzyko prawne związane z portfelem kredytów frankowych i na ten cel zawiązał już rezerwy w wysokości około 2,5 mld złotych. Jak wynika z oficjalnego komunikatu banku, wysokość rezerw odzwierciedla utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego oraz skalę napływu nowych spraw sądowych. Nie ma jeszcze danych na temat ilości postępowań frankowych toczących się w sądach na koniec 2021 roku przeciwko Bankowi Millennium, ale należy się spodziewać, że było to przynajmniej 12 tys.

Bank Millennium w 2021 roku przegrał prawie wszystkie sprawy sądowe z Frankowiczami

Lawinowo rosnąca liczba nowych spraw z pewnością nie cieszy zarządu banku, a jeszcze większym powodem do zmartwień są statystyki wyroków. W 2021 roku rozstrzygnięte zostało w sądach 387 postępowań dotyczących sporów na tle kredytów frankowych Banku Millennium, z tego tylko 1 sprawę (nieprawomocnie) wygrał bank, a 386 spraw zakończyło się wygranymi Frankowiczów.

W I instancji bank wygrał 1 sprawę, a przegrał 343 postępowania. Prawomocne wyroki w liczbie 43 były co do jednego niekorzystne dla banku, tj. w każdym przypadku wygrywali kredytobiorcy.

Statystycznie rzecz ujmując, 100% spraw zakończyło się prawomocną przegraną Banku Millennium, a w I instancji bank przegrał z kredytobiorcami 99,7% spraw.

Są to dane niepokojące dla banku, lecz budujące dla kredytobiorców. W roku bieżącym Frankowicze mogą liczyć, że korzystny trend orzeczniczy utrzyma się i pozytywnych rozstrzygnięć będzie jeszcze więcej, zwłaszcza prawomocnych.

Statystyki wyroki Bank Millennium. Źródło: https://www.facebook.com/groups/SBBStowarzyszenieNGO/posts/1725448530963451

 

Sądy nie mają wątpliwości jak rozstrzygać spory na tle kredytów Banku Millennium

Linia orzecznicza w sporach z Bankiem Millennium jest mocno ugruntowana. Sędziowie od dawna nie mają wątpliwości, że umowy frankowe Banku Millennium należą do jednych z najbardziej wadliwych na rynku. Potwierdziły to decyzje Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wpisał postanowienia umowne tego banku do rejestru klauzul abuzywnych (figurują tam pod numerami 3178 i 3179). Decyzje SOKiK przyspieszają procedowanie spraw sądowych z powództwa Frankowiczów, w ramach których wykorzystywane są jako prejudykat.

Zamieszczone w umowach kredytowych Banku Millennium niedozwolone klauzule skutkują nieważnością umów. Wyroki stwierdzające nieważność umowy kredytowej zapadają najczęściej. Jednocześnie jest to najbardziej pożądany sposób zakończenia sporu, który pozwala kredytobiorcom odzyskać od banku ogromne sumy.

Przeczytaj: Sprawdź samodzielnie czy Twój kredyt w Banku Millennium można unieważnić? 

Znacznie rzadziej sądy orzekają odfrankowienie kredytu, tj. przeliczenie na złotówki po kursie z dnia zawarcia umowy z zachowaniem korzystnego oprocentowania bazującego na stawce LIBOR. Z punktu widzenia Frankowiczów, takie rozstrzygnięcie także niesie pozytywne skutki finansowe i z pewnością daje wielokrotnie wyższe korzyści niż zawarcie ugody na warunkach proponowanych przez Bank Millennium.

Ugody nic nie dają – Frankowicze wolą pozwać bank i wygrać w sądzie

Od lata ubiegłego roku Bank Millennium proponuje wybranym kredytobiorcom zawarcie ugody na indywidualnych warunkach, według koncepcji autorskiej banku. Te propozycje nie mają nic wspólnego z ugodami KNF.

Bank co prawda proponuje przekształcenie kredytu frankowego w złotowy, ale na zupełnie innych zasadach. Pozostała do spłaty część kapitału ma zostać przeliczona nie po kursie pierwotnym, ale o około 40% wyższym. Taka operacja już na starcie oznacza zrealizowanie straty wynikającej z różnic kursów.

Zobacz: Ugoda z Bankiem Millennium – WARUNKI I SYMULACJA UGODY i PRZEWALUTOWANIA

Saldo zadłużenia nieznacznie spadnie, ale trzeba pamiętać, że jest ono wykreowane przez bank i stanowi efekt stosowania w umowach niedozwolonych postanowień odnoszących się do mechanizmów indeksacji. Tymczasem bank warunkuje możliwość zawarcia ugody rezygnacją z dochodzenia w przyszłości praw z tytułu nieuczciwej umowy frankowej.

W wyniku zawarcia ugody z Bankiem Millennium znacznie wzrośnie oprocentowanie przyszłych rat kredytowych. Bank oferuje niewielką obniżkę marży, rzędu 0,3%, ale w miejsce kształtującego się na ujemnym poziomie wskaźnika LIBOR/SARON zamierza prowadzić WIBOR, który na przestrzeni niespełna czterech miesięcy wzrósł o blisko 2,6%, a już w lutym spodziewana jest kolejna podwyżka stóp procentowych NBP, która wywinduje WIBOR jeszcze bardziej. Kredytobiorcy, którzy zdecydują się na ugodę z Bankiem Millenium, w ciągu najbliższych lat oddadzą bankowi całość korzyści wynikających z nieznacznego obniżenia salda zadłużenia.

Mało atrakcyjne ugody Banku Millennium nie przekonują Frankowiczów. We wrześniu 2021 roku bank informował o około 4 tys. zawartych porozumień pozasądowych.

Jednak dopiero od października RPP zaczęła podnosić stopy procentowe i obecnie większość kredytobiorców jest świadomych negatywnego wpływu WIBOR na koszty kredytu po konwersji. Bank deklaruje, że będzie dążył do utrzymania dotychczasowego tempa negocjacji z kredytobiorcami frankowymi, tak aby procentowy udział kredytów walutowych w aktywach ogółem spadł z 14 do 7 procent. Jak widać z przytoczonych wcześniej danych, ugody nic nie dają, bo Frankowicze wygrywają w sądzie prawie wszystkie sprawy przeciwko Bankowi Millennium i odzyskują w wyniku tego ogromne sumy.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz