Wyroki frankowicze

Bank Millennium przegrywa – nieistnienie stosunku prawnego

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 22.02.2019 r., sygn. akt XXIV C 924/16. SSO Jacek Tyszka

“Brak określenia wysokości świadczenia kredytobiorców przesądzał o sprzeczności treści umowy z art. 353 (1) k.c. i art. 69 prawa bankowego. Ostatni z wymienionych przepisów stanowi, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa o kredyt powinna zatem w szczególności określać obowiązek zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, a co za tym idzie wysokość rat, w których kredyt ma być spłacony. Tego wymogu oceniana umowa nie spełniała.”

Wyrok wraz z uzasadnieniem:

https://drive.google.com/file/d/1rKHT4gfdwZEiPI_TjLLyRuKOqToTrQEh/view?fbclid=IwAR3viDC6hfF8L-TElmZiNrMRv0PQtBLE7NdZCg9JPX7ygl7Tl6qWzVDPGj0